Lục hào (thuyluunien)

0
680

Lục Hào

Tác giả: Priest

Dịch: QT

Edit: Yển

Nguồn: thuyluunien.wordpress.com

Độ dài: 109 chương chính văn + 3 phiên ngoại

Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ.

Cp đại sư huynh niên thượng.

Phiền phức công x cay nghiệt thụ.

Giới thiệu: Truyện tu chân, kể về một môn phái xuống dốc làm cách nào chấn hưng lại trong tay khỉ bảnh chọe, sao gây chuyện, quỷ khắc bạc, đồ ngốc và tiểu tạp mao.

(Tiểu tạp mao tức tạp chủng, là từ chuyên dùng để mắng tiểu đạo sĩ, tuy nhiên nv tiểu tạp mao trong này quả thật là giống lắm lông)

Trình Tiềm, đứng hàng thứ hai trong ba nhi tử Trình gia, do bị phụ mẫu lạnh nhạt nên tạo thành cá tính lạnh bạc.

Vốn định làm một Trình Nhị Lang an phận qua ngày, nhưng vẫn bị song thân thấy tiền là sáng mắt bán cho một đạo nhân vân du, từ đó bị ép lên con đường tu chân lừa bịp.

Tuy rằng tự cổ người tu chân đắc đạo phi thăng khó lòng đếm xuể,

Nhưng môn phái suy tàn và sư phụ không đáng tin cậy, chúng đệ tử toàn hạng giá áo túi cơm vô năng, đại sư huynh còn là sao gây chuyện cực phẩm, con đường tu tiên có thể nói là tiền đồ khó liệu…

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 1

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 2

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 3

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 4

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 5

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 6

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 7

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 8

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 9

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 10

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 11

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 12

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 13

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 14

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 15

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 16

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 17

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 18

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 19

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 20

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 21

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 22

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 23

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 24

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 25

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 26

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 27

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 28

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 29

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 30

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 31

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 32

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 33

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 34

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 35

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 36

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 37

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 38

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 39

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 40

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 41

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 42

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 43

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 44

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 45

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 46

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 47

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 48

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 49

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 50

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 51

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 52

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 53

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 54

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 55

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 56

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 57

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 58

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 59

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 60

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 61

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 62

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 63

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 64

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 65

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 66

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 67

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 68

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 69

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 70

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 71

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 72

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 73

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 74

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 75

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 76

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 77

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 78

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 79

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 80

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 81

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 82

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 83

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 84

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 85

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 86

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 87

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 88

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 89

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 90

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 91

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 92

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 93

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 94

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 95

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 96

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 97

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 98

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 99

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 100

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 101

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 102

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 103

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 104

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 105

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 106

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 107

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 108

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: CHƯƠNG 109

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: PHIÊN NGOẠI 1

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: PHIÊN NGOẠI 2

Lục Hào (thuyluunien) – LỤC HÀO: PHIÊN NGOẠI 3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here