(Convert) Hai mươi bốn tiết

0
323
Tên truyệnHai mươi bốn tiết
Tác giảNguyệt Hắc Phong Cao☆Tam Nguyên
Độ dàiChính văn: 24 đoản, 133 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loại24 cái đoản văn cố sự.
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Nội dung giới thiệu tóm tắt:( Thanh Minh ): Ta chết, rồi lại là thống khổ sống sót.

Hai mươi bốn tiết

Phụ tử: Lập xuân (he), lập hạ (be), lập thu (he), lập đông (he ngược)

Làm nhục mỹ nhân / làm nhục đối thủ: Nước mưa (be), tiểu mãn (he), tiết xử thử (he), tiểu tuyết (he ngược)

Phá kính / bảy năm: Kinh trập (he), tiết Mang chủng (he), bạch lộ (he ngược), tuyết lớn (be)

Cưỡng chế yêu / bao dưỡng: Xuân phân (he), Hạ Chí (he ngược), tiết thu phân (he), đông chí (be)

Tình địch / pháo bằng hữu /: Thanh Minh (be), tiểu thử (he), hàn lộ (he), tiểu hàn (he ngược)

Thầm mến / thanh mai: Cốc vũ (he), đại thử (he), tiết sương giáng (he ngược), đại hàn (be)

 

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 1 QUYỂN LẬP XUÂN)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 2 QUYỂN LẬP HẠ)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 3 QUYỂN LẬP THU)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 7: 07

CHƯƠNG 8: 08

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 4 QUYỂN LẬP ĐÔNG)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 7: 07

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 5 QUYỂN CỐC VŨ)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 6 QUYỂN TUYẾT LỚN)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 7 QUYỂN ĐẠI THỬ)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 8 QUYỂN TIẾT SƯƠNG GIÁNG)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 9 QUYỂN TIỂU MÃN)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 7: 07

CHƯƠNG 1: 01 (THỨ 10 QUYỂN NƯỚC MƯA)

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 11 QUYỂN TIẾT THU PHÂN

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 12 QUYỂN HẠ CHÍ

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 13 QUYỂN ĐẠI HÀN

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 13 QUYỂN ĐẠI HÀN

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 14 QUYỂN XUÂN PHÂN

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 15 QUYỂN ĐÔNG CHÍ

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 16 QUYỂN TIẾT MANG CHỦNG

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 17 QUYỂN BẠCH LỘ

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 18 QUYỂN TIỂU THỬ

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 6: 06

CHƯƠNG 7: 07

CHƯƠNG 8: 08

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 19 QUYỂN TIỂU TUYẾT

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 20 QUYỂN HÀN LỘ

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 21 QUYỂN TIỂU HÀN

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 22 QUYỂN KINH TRẬP

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 23 QUYỂN TIẾT XỬ THỬ

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

CHƯƠNG 4: 04

CHƯƠNG 5: 05

CHƯƠNG 1: 01 THỨ 24 QUYỂN THANH MINH

CHƯƠNG 2: 02

CHƯƠNG 3: 03

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here