Tu sáp nam tử

0
318

Tu sáp nam tử

Ta trước không có trí thông minh tuyệt đỉnh, sau chẳng có võ công cao cường. Nhưng xét thấy có thể sống yên ổn cho tới giờ, chắc phải sở hữu tài lẻ nào đó. Đó chính là tài….trốn, chạy, chuồn, lẻn!!!!!!!

Tu sáp nam tử (Hoàn)

Tác giả: Cô độc đích phong (Ngọn gió cô độc)

Edit+beta/Trans: Tiểu Điền Điền / Chiêu Di

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, điềm văn, 1×1 (Công nhát x Thụ hay ngượng), HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Nguồn: VNS

 

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – VĂN ÁN

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ TAM CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ TỨ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ LỤC CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ BÁT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – BẢO VỆ: TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ CỬU CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – BẢO VỆ: TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ THẬP CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP NHẤT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP NHỊ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP TAM CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP TỨ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP NGŨ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP LỤC CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP THẤT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP BÁT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – BẢO VỆ: TU SÁP NAM TỬ – THẬP CỬU CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – BẢO VỆ: TU SÁP NAM TỬ – NHỊ THẬP CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – NHỊ THẬP NHẤT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – THẬP NHỊ TAM CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – NHỊ THẬP TỨ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – NHỊ THẬP NGŨ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ NHỊ THẬP LỤC CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ NHỊ THẬP BÁT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ NHỊ THẬP CỬU CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – BẢO VỆ: TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ TAM THẬP CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ TAM THẬP NHẤT CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ TAM THẬP NHỊ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ TAM THẬP TAM CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SÁP NAM TỬ – ĐỆ TAM THẬP TỨ CHƯƠNG

Tu sáp nam tử – TU SAP NAM TỬ – ĐỆ TAM THẬP NGŨ CHƯƠNG (HOÀN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here