[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong

0
494

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Translator: Thần Điêu Hiệp Nữ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Văn án:

Nghịch Thủy hành châu ý hưng Hàn

Vân hải lãng thâm Cửu Vạn Phong

Thích Thiếu Thương hận Cố Tích Triều. Cố Tích Triều bất chấp thiên lý truy sát Thích Thiếu Thương, nhưng thiên hạ có ngờ đâu hai kẻ thù không đội trời chung này lại có ngày quy về một mối. Cố Tích Triều từ kẻ thù trở thành quân sư của Kim Phong Tế Vũ Lâu, lập kế quét sạch thù trong giặc ngoài. Thích Thiếu Thương vì người này mà lặn lội không quản gian khổ tìm về thanh bảo kiếm Cửu Vạn Phong, vì chỉ có thần khí Cửu Vạn Phong mới đủ tiêu chuẩn sánh cùng Cố Công Tử hào lược tinh anh. Nghịch Thủy Hàn sánh Cửu Vạn Phong, như đính ước giữa ta với người

 

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 1: ĐÀO VONG, ĐÀO VONG

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 2: THƯƠNG KHẨU, THƯƠNG KHẨU

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 3: BẠCH Y, BẠCH Y

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 4: TAM NIÊN, TAM NIÊN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 5: QUYỂN SÁO, QUYỂN SÁO

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 6: KIẾM TÌM, KIẾM TÌM

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 7: THANH SAM, THANH SAM

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 8: THA NHÂN, THA NHÂN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 9: NỤ HÔN, NỤ HÔN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 10: TƯƠNG TRỢ, TƯƠNG TRỢ

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 11: BẢO VẬT, BẢO VẬT.

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 12: DIỄN TRÒ, DIỄN TRÒ

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 13: KHÓ QUÊN, KHÓ QUÊN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 14: ÁNH MẮT, ÁNH MẮT

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 15: HẢO TỬU, HẢO TỬU

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 16: TÌNH THOẠI, TÌNH THOẠI

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 17: DANH KIẾM, DANH KIẾM

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 18: TÍN NHIỆM, TÍN NHIỆM

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 19: TRI ÂM, TRI ÂM

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 20: MINH ƯỚC, MINH ƯỚC

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 21: SÓNG VAI, SÓNG VAI

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 22: THƯỢNG LỘ, THƯỢNG LỘ

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 23: NGHÊNH ĐỊCH, NGHÊNH ĐỊCH

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 24: ĐỒNG LÕA, ĐỒNG LÕA

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 25: KHÔNG UỔNG, KHÔNG UỔNG

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 26: SẤM QUAN, SẤM QUAN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 27: THƯ TRẬN, THƯ TRẬN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 28: HỌA TRẬN, HỌA TRẬN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 29: CẦM TRẬN, CẦM TRẬN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 30: KHÍ TRẬN, KHÍ TRẬN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 31: TỬƯỚC, TỬƯỚC

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 32: CHUNG TÌNH, CHUNG TÌNH

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 33: NGƯNG CHIẾN, NGƯNG CHIẾN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 34: CỨU MẠNG, CỨU MẠNG

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 35: TIÊU TAN, TIÊU TAN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 36:CỐ TÍCH TRIỀU ĐÍCH CỐ (NUỐI TIẾC CỦACỐ TÍCH TRIỀU)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 37: HOA PHƯƠNG HẢO ĐÍCH PHƯƠNG (CÁCH CỦA HOA PHƯƠNG HẢO)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 38: THÍCH THIẾU THƯƠNG ĐÍCH ĐỐT (THIÊU ĐỐT THÍCH THIẾU THƯƠNG)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 39: VƯƠNG TIỂU THẠCH ĐÍCH TIẾU (NỤ CƯỜI CỦA VƯƠNG TIỂU THẠCH)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 40: TRƯƠNG PHẠN VƯƠNG ĐÍCH PHẠN (CƠM CỦA TRƯƠNG PHẠN VƯƠNG)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 41: QUẢNG LĂNG TÁN ĐÍCH TÁN (TẢN MẠN QUẢNG LĂNG TÁN)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 42: QUẢNG LĂNG LOẠN ĐÍCH LOẠN (RỐI LOẠN QUẢNG LĂNG LOẠN)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 43: ẨN VU SƠN ĐÍCH SƠN (ẨN CƯ CHỐN NÚI RỪNG)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 44: CẬP THÌ VŨ ĐÍCH NGỮ (TIẾNG NÓI CỦA CẬP THÌ VŨ)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 45: KHỞI NGHĨA QUÂN ĐÍCH NGHĨA (NGHĨA CỦA QUÂN KHỞI NGHĨA)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 46: ĐỊCH PHI KINH ĐÍCH ĐỊCH (ĐỊCH THỦ CỦA ĐỊCH PHI KINH)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 47: LIÊN HOÀN CỤC ĐÍCH CỤC (THẾ CỤC LIÊN HOÀN)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 48: LIÊN HOÀN CỤC ĐÍCH HOÀN (VÒNG QUAY THẾ CỤC LIÊN HOÀN)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 49: PHƯƠNG ỨNG KHÁN ĐÍCH DOANH (LÃI CỦA PHƯƠNG ỨNG KHÁN)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 50: PHƯƠNG ỨNG KHÁN ĐÍCH KHÁN (CÁCH NHÌN CỦA PHƯƠNG ỨNG KHÁN)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 51: HẢO ĐỐI THỦ ĐÍCH ĐỐI (ĐỐI NGHỊCH VỚI HẢO ĐỐI THỦ)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 52: HẢO ĐỐI THỦ ĐÍCH THỦ (NẮM TAY HẢO ĐỐI THỦ)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 53: TỨC HỒNG LỆ ĐÍCH TỨC (NỖI TỨC CỦA TỨC HỒNG LỆ)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 54: TỨC HỒNG LỆ ĐÍCH LỆ (NƯỚC MẮT CỦA TỨC HỒNG LỆ)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 55: LÝ BÁ KỶ ĐÍCH KỶ (THỜI CỦA LÝ BÁ KỶ)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 56: CỬU VẠN PHONG ĐÍCH PHONG (BÃO TÁP CỬU VẠN PHONG)

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 57 PN1: PHIÊN NGOẠI CHI NGŨ THẬP VẤN

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 58 PN2: PHIÊN NGOẠI CHI NHẤT BIỀU ẨM

[Thích Cố đồng nhân] Cửu vạn phong – CHƯƠNG 59 PN3: PHIÊN NGOẠI CHI LƯỠNG BẤT YẾM

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here