Lưu quỷ

0
273

Lưu Quỷ

Edit: Băng Thiên Di (Từ đầu đến chương 36 quyển 3)

Ame Kurota (Còn lại)

Beta: Ame Kurota

Thể loại:  Hiện đại, hài, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng suất công, lười + ham ăn thụ.

Tình trạng edit: Hoàn (Chính văn 152 chương và 2 phiên ngoại)

Văn án

Đào kép áo vằn hỏi: Chuyện uy phong nhất khi làm ngự quỷ sư là gì?

Heo đực số 1: Người ta đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch còn ta thì dắt quỷ đi tản bộ.

Đào kép áo vằn hỏi: Vậy chuyện buồn bực nhất là gì?

Heo đực số 1: Tổ sư gia sống dai quá đi à! /(ㄒoㄒ)/~~

Nhân vật chính: Đinh Côi Bảo x Ấn Huyền

Đồng diễn: Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận, Tam Nguyên + 1 đám nhí nhố

Lưu quỷ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: BÁCH NIÊN MỘNG

Lưu quỷ – CHƯƠNG 2

Lưu quỷ – CHƯƠNG 3

Lưu quỷ – CHƯƠNG 4

Lưu quỷ – CHƯƠNG 5

Lưu quỷ – CHƯƠNG 6

Lưu quỷ – CHƯƠNG 7

Lưu quỷ – CHƯƠNG 8

Lưu quỷ – CHƯƠNG 9

Lưu quỷ – CHƯƠNG 10

Lưu quỷ – CHƯƠNG 11

Lưu quỷ – CHƯƠNG 12

Lưu quỷ – CHƯƠNG 13

Lưu quỷ – CHƯƠNG 14

Lưu quỷ – CHƯƠNG 15

Lưu quỷ – CHƯƠNG 16

Lưu quỷ – CHƯƠNG 17

Lưu quỷ – CHƯƠNG 18

Lưu quỷ – CHƯƠNG 19

Lưu quỷ – CHƯƠNG 20

Lưu quỷ – CHƯƠNG 21

Lưu quỷ – CHƯƠNG 22

Lưu quỷ – CHƯƠNG 23

Lưu quỷ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 2: DI HỒN THUẬT

Lưu quỷ – CHƯƠNG 2

Lưu quỷ – CHƯƠNG 3

Lưu quỷ – CHƯƠNG 4

Lưu quỷ – CHƯƠNG 5

Lưu quỷ – CHƯƠNG 6

Lưu quỷ – CHƯƠNG 7

Lưu quỷ – CHƯƠNG 8

Lưu quỷ – CHƯƠNG 9

Lưu quỷ – CHƯƠNG 10

Lưu quỷ – CHƯƠNG 11

Lưu quỷ – CHƯƠNG 12

Lưu quỷ – CHƯƠNG 13

Lưu quỷ – CHƯƠNG 14

Lưu quỷ – CHƯƠNG 15

Lưu quỷ – CHƯƠNG 16

Lưu quỷ – CHƯƠNG 17

Lưu quỷ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 3: QUỶ SÁT THÔN

Lưu quỷ – CHƯƠNG 2

Lưu quỷ – CHƯƠNG 3

Lưu quỷ – CHƯƠNG 4

Lưu quỷ – CHƯƠNG 5

Lưu quỷ – CHƯƠNG 6

Lưu quỷ – CHƯƠNG 7

Lưu quỷ – CHƯƠNG 8

Lưu quỷ – CHƯƠNG 9

Lưu quỷ – CHƯƠNG 10

Lưu quỷ – CHƯƠNG 11

Lưu quỷ – CHƯƠNG 12

Lưu quỷ – CHƯƠNG 13

Lưu quỷ – CHƯƠNG 14

Lưu quỷ – CHƯƠNG 15

Lưu quỷ – CHƯƠNG 16

Lưu quỷ – CHƯƠNG 17

Lưu quỷ – CHƯƠNG 18

Lưu quỷ – CHƯƠNG 19

Lưu quỷ – CHƯƠNG 20

Lưu quỷ – CHƯƠNG 21

Lưu quỷ – CHƯƠNG 22

Lưu quỷ – CHƯƠNG 23

Lưu quỷ – CHƯƠNG 24

Lưu quỷ – CHƯƠNG 25

Lưu quỷ – CHƯƠNG 26

Lưu quỷ – CHƯƠNG 27

Lưu quỷ – CHƯƠNG 28

Lưu quỷ – CHƯƠNG 29

Lưu quỷ – CHƯƠNG 30

Lưu quỷ – CHƯƠNG 31

Lưu quỷ – CHƯƠNG 32

Lưu quỷ – CHƯƠNG 33

Lưu quỷ – CHƯƠNG 34

Lưu quỷ – CHƯƠNG 35

Lưu quỷ – CHƯƠNG 36

Lưu quỷ – CHƯƠNG 37

Lưu quỷ – CHƯƠNG 38

Lưu quỷ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 4: KẾ TRUNG KẾ

Lưu quỷ – CHƯƠNG 2

Lưu quỷ – CHƯƠNG 3

Lưu quỷ – CHƯƠNG 4

Lưu quỷ – CHƯƠNG 5

Lưu quỷ – CHƯƠNG 6

Lưu quỷ – CHƯƠNG 7

Lưu quỷ – CHƯƠNG 8

Lưu quỷ – CHƯƠNG 9

Lưu quỷ – CHƯƠNG 10.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 11.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 12.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 13.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 14.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 15.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 16.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 17.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 18.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 19.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 20

Lưu quỷ – CHƯƠNG 21.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 22.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 23

Lưu quỷ – CHƯƠNG 24.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 25.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 26.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 5: KHAI ĐẠI HỘI

Lưu quỷ – CHƯƠNG 2

Lưu quỷ – CHƯƠNG 3

Lưu quỷ – CHƯƠNG 4

Lưu quỷ – CHƯƠNG 5

Lưu quỷ – CHƯƠNG 6

Lưu quỷ – CHƯƠNG 7

Lưu quỷ – CHƯƠNG 8

Lưu quỷ – CHƯƠNG 9

Lưu quỷ – CHƯƠNG 10.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 11.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 12.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 13.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 14.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 15.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 16.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 17.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 18.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 1 QUYỂN 6: VÕNG TRUNG TƯỚC

Lưu quỷ – CHƯƠNG 2

Lưu quỷ – CHƯƠNG 3

Lưu quỷ – CHƯƠNG 4

Lưu quỷ – CHƯƠNG 5

Lưu quỷ – CHƯƠNG 6

Lưu quỷ – CHƯƠNG 7

Lưu quỷ – CHƯƠNG 8

Lưu quỷ – CHƯƠNG 9

Lưu quỷ – CHƯƠNG 10.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 11.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 12.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 13.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 14.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 15.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 16.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 17.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 18.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 19

Lưu quỷ – CHƯƠNG 20.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 21.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 22.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 23

Lưu quỷ – CHƯƠNG 24.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 25.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 26.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 27.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 28.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 29.

Lưu quỷ – CHƯƠNG 30

Lưu quỷ – CHƯƠNG 31: PHIÊN NGOẠI 1

Lưu quỷ – CHƯƠNG 32: PHIÊN NGOẠI 2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here