Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn

0
400

CHUYN JQ PHÁT SINH GIA TIU HOÀNG Đ VÀ HOÀNG THÚC CA HN

Tác gi: Vân Thượng Gia Tử

Th loi: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, H.E

Tính trng: Hoàn

Edit: Spum-chan

Beta: Eris

***

Văn án

Tiểu hoàng đế: “Tiểu thúc… con, con không dám ngủ một mình…”

Vương gia hừ lạnh: “Không có tiền đồ!”

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 1: PHÁT SINH 1

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 2: PHÁT SINH 2

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 3: PHÁT SINH 3

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 4: PHÁT SINH 4

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 5: PHÁT SINH 5

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 6: PHÁT SINH 6

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 7: PHÁT SINH 7

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 8: PHÁT SINH 8

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 9: PHÁT SINH 9

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 10: PHÁT SINH 10

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 11: PHÁT SINH 11

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 12: PHÁT SINH 12

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 13: PHÁT SINH 13

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 14: PHÁT SINH 14

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 15: PHÁT SINH 15

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 16: PHÁT SINH 16

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 17: PHÁT SINH 17

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 18: PHÁT SINH 18

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 19: PHÁT SINH 19

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 20: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 21: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 22: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 23: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 24: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 25: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 26: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 27: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 28: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 29: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 30: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 31: PHIÊN NGOẠI

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 32: PHIÊN NGOẠI – THÁI TỬ ĐIỆN HẠ

Chuyện JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – CHƯƠNG 33: PHIÊN NGOẠI – THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here