Hứa vị trọng sinh ký

0
426

Tác giả : Thiên Khỏa Thụ

Thế loại : Trọng sinh , Huyền Huyễn , 1X1 , HE

NVC : Sở Mặc x Hứa Vị

Edit : Hạ Nguyệt – Lai Khứ – Nhật Nhi

Beta : Hạ Nguyệt – Nhật Nhi


CHƯƠNG 1. TRỌNG SINH

CHƯƠNG 2-HỨA VỊ BA TUỔI.

CHƯƠNG 3 – HỨA VỊ MƯỜI TUỔI

CHƯƠNG 4 – NGƯƠI LÀ SƯ HUYNH CỦA TA?!

CHƯƠNG 5 – TRÚC MÃ [ NHẤT ]

CHƯƠNG 6 – TRÚC MÃ [2]

CHƯƠNG 7 – TRÚC MÃ [ TAM ]

CHƯƠNG 8 – TRÚC MÃ [ TỨ ]

CHƯƠNG 9 – MÃ TRÚC [ NGŨ ]

CHƯƠNG 10 – TRÚC MÃ [ LỤC ]

CHƯƠNG 11 – TRÚC MÃ [ THẤT ]

CHƯƠNG 12 – TRÚC MÃ [ BÁT ]

CHƯƠNG 13 – TRÚC MÃ [ CỬU ]

CHƯƠNG 14 – TRÚC MÃ [ THẬP ]

CHƯƠNG 15 – TRÚC MÃ [ MƯỜI MỘT ]

CHƯƠNG 16 – CHUYỆN CỦA NHÓM TRÚC MÃ [ NHẤT ]

CHƯƠNG 17 – CHUYỆN CỦA NHÓM NGỰA TRE [2]

CHƯƠNG 18 – CHUYỆN NHÓM NGỰA TRE [3]

CHƯƠNG 19 – CHUYỆN CỦA NHÓM TRÚC MÃ [4]

CHƯƠNG 20- CHUYỆN CỦA NHÓM TRÚC MÃ[5]

CHƯƠNG 21 – CHUYỆN CỦA NHÓM TRÚC MÃ [6]

CHƯƠNG 22 CHUYỆN CỦA NHÓM TRÚC MÃ [7]

CHƯƠNG 23 – CHUYỆN CỦA NHÓM TRÚC MÃ [8]

CHƯƠNG 24 – CHUYỆN CỦA NHÓM TRÚC MÃ [9]

CHƯƠNG 25 – ĐÊM TRUNG THU NGUYỆT VIÊN[ NHẤT ]

CHƯƠNG 26 – ĐÊM TRUNG THU NGUYỆT VIÊN[ NHỊ ]

CHƯƠNG 27 – ĐÊM TRUNG THU NGUYỆT VIÊN[ HẠ ]

CHƯƠNG 28 – ĐÊM TRUNG THU NGUYỆT VIÊN[ TỨ ]

CHƯƠNG 29 – ĐÊM TRUNG THU NGUYỆT VIÊN[ NGŨ ]

CHƯƠNG 30 – ĐÊM TRUNG THU NGUYỆT VIÊN [ LỤC ]

CHƯƠNG 31 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ NHẤT ] …

CHƯƠNG 32 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ NHỊ ] …

CHƯƠNG 33 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ TAM ]

CHƯƠNG 34 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ TỨ ]

CHƯƠNG 35 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ NGŨ ] …

CHƯƠNG 36 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ LỤC ] …

CHƯƠNG 37 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ THẤT ]

CHƯƠNG 38 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ BÁT ]

CHƯƠNG 39 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ CỬU ] …

CHƯƠNG 40 – TRÚC MÃ THANH DƯƠNG KÍ [ MƯỜI ] …

CHƯƠNG 41- NĂM MỚI [1]

CHƯƠNG 42 – NĂM MỚI [2]

CHƯƠNG 43 – NĂM MỚI [3]

CHƯƠNG 44 – MÙNG BA THÁNG BA [1]

CHƯƠNG 45 -MÙNG BA THÁNG BA [2]

CHƯƠNG 46 – MÙNG BA THÁNG BA [3]

CHƯƠNG 47 – MÙNG BA THÁNG BA [4]

CHƯƠNG 48 – LONG VĂN

CHƯƠNG 49 – LONG VĂN [2]

CHƯƠNG 50 – LONG VĂN [3]

CHƯƠNG 51 – LONG VĂN [4]

CHƯƠNG 52 – LONG VĂN [5]

CHƯƠNG 53 – LONG VĂN [6]

CHƯƠNG 54 – LONG VĂN [7]

CHƯƠNG 55 – LONG VĂN CHI KÌ LIÊN SƠN

CHƯƠNG 56 – LONG VĂN CHI KÌ LIÊN SƠN [2]

CHƯƠNG 57 – LONG VĂN CHI KÌ LIÊN SƠN [3]

CHƯƠNG 58 – LONG VĂN CHI KÌ LIÊN SƠN [4]

CHƯƠNG 59 – LONG VĂN CHI KÌ LIÊN SƠN [5]

CHƯƠNG 60 – LONG VĂN CHI KÌ LIÊN SƠN [6]

CHƯƠNG 61 – LONG VĂN CHI TỨ NIÊN [1]

CHƯƠNG 62 – LONG VĂN CHI TỨ NIÊN [2]

CHƯƠNG 63- LONG VĂN CHI TỨ NIÊN [3]

CHƯƠNG 64 -LONG VĂN CHI TỨ NIÊN [4]

CHƯƠNG 65 – LONG VĂN CHI TỨ NIÊN [5]

CHƯƠNG 66 – LONG VĂN CHI TỨ NIÊN [6]

CHƯƠNG 67 – LONG VĂN CHI TỨ NIÊN [7]

CHƯƠNG 68-LONG VĂN CHI TỨ NIÊN ĐÃ QUA

CHƯƠNG 69- LONG VĂN CHI BÍ SỬ

CHƯƠNG 70 – LONG VĂN CHI MẶC HỒN ĐAO

CHƯƠNG 71- PHONG KHỞI VÂN DŨNG [1]

CHƯƠNG 72 – PHONG KHỞI VÂN DŨNG [2]

CHƯƠNG 73 – PHONG KHỞI VÂN DŨNG [3]

CHƯƠNG 74 – PHONG KHỞI VÂN DŨNG [4]

CHƯƠNG 75- PHONG KHỞI VÂN DŨNG [5]

CHƯƠNG 76- PHONG KHỞI VÂN DŨNG [6]

CHƯƠNG 77- PHONG KHỞI VÂN DŨNG [7]

CHƯƠNG 78 – TÌNH HÌNH NGUY HIỂM [1]

CHƯƠNG 79 – TÌNH HÌNH NGUY HIỂM [2]

CHƯƠNG 80 – TÌNH HÌNH NGUY HIỂM [3]

CHƯƠNG 81- TÌNH HÌNH NGUY HIỂM [4]

CHƯƠNG 82 – TÌNH HÌNH NGUY HIỂM [5]

CHƯƠNG 83 TÌNH HÌNH NGUY HIỂM [6]

CHƯƠNG 84 – TÌNH HÌNH NGUY HIỂM [7]

CHƯƠNG 85 – PHIỀN TOÁI [1]

CHƯƠNG 86 – PHIỀN TOÁI [2]

CHƯƠNG 87 -PHIỀN TOÁI [3]

CHƯƠNG 88 – PHIỀN TOÁI [4]

CHƯƠNG 89- GIẢI QUYẾT PHIỀN TOÁI [1]

CHƯƠNG 90 – GIẢI QUYẾT PHIỀN TOÁI [2]

CHƯƠNG 91- GIẢI QUYẾT PHIỀN TOÁI [3]…

CHƯƠNG 92 – GIẢI QUYẾT PHIỀN TOÁI [4]…

CHƯƠNG 93 – GIAO THỜI [1]…

CHƯƠNG 94 – QUÁ ĐỘ [2]…

CHƯƠNG 95- KHÚC NHẠC DẠO KINH THÀNH [1]…

CHƯƠNG 96 – PHIÊN NGOẠI CHI HÀN KHÔNG

CHƯƠNG 97 – KHÚC NHẠC DẠO KINH THÀNH [2] …

CHƯƠNG 98 – KHÚC NHẠC DẠO KINH THÀNH [3] …

CHƯƠNG 99 KHÚC NHẠC DẠO KINH THÀNH [4] …

CHƯƠNG 100 – KHÚC NHẠC DẠO KINH THÀNH [5] …

CHƯƠNG 101 – ÁM SÁT [1] …

CHƯƠNG 102 – ÁM SÁT [2] …

CHƯƠNG 103- ÁM SÁT [3] …

CHƯƠNG 104- ÁM SÁT [4] …

CHƯƠNG 105- ÁM SÁT [5]

CHƯƠNG 106- ÁM SÁT [6]

CHƯƠNG 107- ÁM SÁT [7]

CHƯƠNG 108 – ÁM SÁT [8]

CHƯƠNG 109- ÁM SÁT [9] …

CHƯƠNG 110- ÁM SÁT [10] …

CHƯƠNG 111 – BỊ BẮT…

CHƯƠNG 112 – BỊ GIẾT?! …

CHƯƠNG 113 BỊ NHỐT ?! …

CHƯƠNG 114- TRUY MỘNG …

CHƯƠNG 115- HỒI KINH [1] …

CHƯƠNG 116 – HỒI KINH [2] …

CHƯƠNG 117 – HỒI KINH [3] …

CHƯƠNG 118 – HỒI KINH [4] …

CHƯƠNG 119 – HỒI KINH [5] …

CHƯƠNG 120 – HỒI KINH [6] …

CHƯƠNG 121- BẮT ĐẦU CUỐI CÙNG [1] …

CHƯƠNG 122 – BẮT ĐẦU CUỐI CÙNG [2] …

CHƯƠNG 123 – BẮT ĐẦU CUỐI CÙNG [3] …

CHƯƠNG 124 – BẮT ĐẦU CUỐI CÙNG [4] …

CHƯƠNG 125 – BẮT ĐẦU CUỐI CÙNG [5] …

CHƯƠNG 126- KẾT CỤC CUỐI CÙNG [1]

CHƯƠNG 127 – KẾT CỤC CUỐI CÙNG [2]

CHƯƠNG 128 – KẾT CỤC CUỐI CÙNG [3] …

CHƯƠNG 129- KẾT CỤC CUỐI CÙNG [4]

CHƯƠNG 130 KẾT CỤC CUỐI CÙNG [5]

CHƯƠNG 131- CUỐI CÙNG KẾT CỤC [6]

CHƯƠNG 132 – KẾT CỤC CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 133 – KẾT CỤC CUỐI CÙNG [8]

CHƯƠNG 134 ĐẠI KẾT CỤC

PHIÊN NGOẠI CHI ĐẠI LỄ.

PN2

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here