Hủ mộc sung đống lương

0
189

[Hi nháo giang hồ hệ liệt] Hủ mộc sung đống lương

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: đam mỹ, giang hồ, võ hiệp, hài

Dịch: QT

Edit: Tử Linh

Tình trạng bản gốc: hoàn (90 chương)

Tình trạng edit: Hoàn

Văn án:

 

Y xuất thân võ lâm thế gia

Y bị giao cho trọng trách

Y là đoạn tụ ác mồm ác miệng

Y lỡ yêu ma giáo Ám tôn

Y rất sợ chết

Y võ công thường thường

Y là khối gỗ mục, lại bị xem như là trụ cột

Gỗ mục có thể thành trụ cột hay không, bùn nhão có thể đắp thành tường hay không

Đáp án sắp được công bố. . . . . . . . . . . .

 

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 1 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 2 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 3 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 4 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 5 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 6 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 7 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 8 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 9 – MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 10 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 11 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 12 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 13 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 14 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 15 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 16 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 17 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 18 – CÂN BAN VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 19 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 20 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 21 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 22 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 23 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 24 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 25 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 26 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 27 – HỒ LỘNG VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 28 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 29 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 30 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 31 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 32 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 33 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 34 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 35 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 36 – ĐỘI NGŨ VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 37 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 38 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 39 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 40 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 41 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 42 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 43 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 44 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 45 – HỢP TÁC VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 46 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 47 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 48 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 49 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 50 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 51 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 52 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 53 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 54 – LIÊN THỦ VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 55 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 56 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 57 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 58 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 59 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 60 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 61 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 62 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 63 – THIÊU HẤN VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 64 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 65 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 66 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 67 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 68 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 69 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 70 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 71 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 72 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (CỬU)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 73 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (THẬP)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 74 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (THẬP NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 75 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (THẬP NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 76 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (THẬP TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 77 – CHÂN TƯỚNG VÔ ĐỊCH (THẬP TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 78 – CHUNG VU THƯỢNG THẢ

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 79 – VÕ LÂM ĐẠI HỘI (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 80 – VÕ LÂM ĐẠI HỘI (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 81 – VÕ LÂM ĐẠI HỘI (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 82 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (NHẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 83 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (NHỊ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 84 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (TAM)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 85 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (TỨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 86 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (NGŨ)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 87 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (LỤC)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 88 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (THẤT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 89 – THANH THÀNH KHUYNH THÀNH (BÁT)

Hủ mộc sung đống lương – CHƯƠNG 90 – HỈ KẾT LƯƠNG DUYÊN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here