Đế nghiệp vô thương

0
138

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Genre : Đam mỹ, nhất thụ đa công, cung đình, cường thủ hào đoạt, ngược tâm ngược thân

Summary: Bạch Vô Thương – nhiếp chính chương của Thiên Quốc, quyền khuynh thiên hạ, không cam tâm chịu thương tổn từ hoàng đế Thiên Quốc – Nguyên Uyên và Trữ Vương Trương Tứ Phong. Có lẽ từ đầu đến cuối tâm hắn chỉ dành cho một người duy nhất : Hách Liên Bột.

MỤC LỤC

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 1 : PHÁ DOANH

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 2 – TRIỀN CHIẾN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 3 – ĐẠO BIỆT

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 4 – TRỮ VƯƠNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 5 – ĐẾ BĂNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 6 – KÍCH LƯU ÁM DŨNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 7 – THU ĐÊM ĐA TÌNH

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 8 – TRỮ VƯƠNG ĐẾN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 9 – DIỆT HẬU

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 10 – PHI ĐẾ

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 11 – VĂN HƯƠNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 12 – BỒI TẨM

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 13 – LIỆT TỬU

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 14 – LOẠN TÍNH

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 15 – LOẠN TÍNH (HẠ)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 16 – TÙ NHÂN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 17 – NGHIỆT TRÁI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 18 – LÃNH CUNG ÁM HƯƠNG (THƯỢNG)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 19 – LÃNH CUNG ÁM HƯƠNG (HẠ)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 20 – LÃNH HỎA

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 21 – LÃNH HỎA (HẠ)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 22 – HOÀNG TUYỀN HOA

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 23 – HÀN ĐÔNG TUYẾT (THƯỢNG)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 24 – HÀN ĐÔNG TUYẾT (HẠ)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 25 – BỆNH MAI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 26 – ĐÀO HOA LƯU THỦY

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 27 – GIẤC MỘNG HOÀNG LƯƠNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 28 – TÌNH VÕNG, VÕNG TRUNG NHÂN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 29 – MỘNG ĐOẠN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 30 – NAM PHI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 31 – CHIẾM HỮU

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 32 – TÌNH ĐỐ (THƯỢNG)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 33 – TÌNH ĐỐ (HẠ)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 34 – NHÂN TIỀU TỤY

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 35 – SÁT UY

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 36 – TƯ TÌNH HÓA HUYẾT NHẬN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 37 – ÁM LƯU

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 38 – VĂN HƯƠNG TRÙNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 39 – CHÂN GIẢ TÂN NƯƠNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 40 – BÁI THIÊN ĐỊA, KẾT LIÊN LÝ

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 41 – THƯỞNG NHÂN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 42 – ĐÀO

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 43 – THÁC QUA

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 44 – TIỀN NHẬP

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 45 – CỐ NHÂN LIÊN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 46 – HOẶC YÊU

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 47 – HIỂU LẦM

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 48 – MÂU THUẪN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 49 – HỮU DUYÊN VÔ PHẬN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 50 – TAN BIẾN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 51 – NHIỄM HUYẾT THIÊN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 52 – TỬ HÌNH

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 53 – SƯƠNG THIÊN HÀNG TUYẾT

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 54 – TÂM TỬ

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 55 – XUÂN CA

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 56 – THẤT TÂM PHONG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 57 – NGHI TÂM

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 58 – TẦM TUNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 59 – MAI TUYẾT HẢI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 60 – TƯƠNG NGỘ BẤT TƯƠNG THỨC

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 61 – NAN NGÔN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 62 – ĐẠI MỌI RỢ

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 63- TRANH CHẤP

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 64 – HƯƠNG DIỄM TUYẾT HẢI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 65 – MAI LẠC NHÂN LY

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 66 – CƠ DUYÊN XẢO HỢP

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 67 – CÙNG NGƯƠI VỀ NHÀ

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 68 – TÌNH ĐỊCH GẶP MẶT, ĐỎ MẶT TÍA TAI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 69 – ÁC MỘNG SƠ TỈNH

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 70 – BẠCH VÔ THƯƠNG RỜI ĐI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 71 – GIƯƠNG CUNG BẠT KIẾM

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 72 – NỬA ĐÊM XÔNG VÀO CUNG THIỀN VU

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 73 – BỨC VẤN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 74 – MÂU THUẪN

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 75 – VIỆC BA NGƯỜI

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 76 – TÚNG DỤC HOAN (THƯỢNG)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 77 – TÚNG DỤC HOAN (HẠ)

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 78 – TÌNH BA NGÀY

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 79 – CON ĐƯỜNG CUỐI CÙNG

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 80 – MỘT CÂU HÁT ĐÓNG LẠI CÁNH CỬA SINH TỬ

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 81 – KẾT CỤC

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 82 – ĐÓN DÂU

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 83 – ĐÊM HOA CHÚC

Đế nghiệp vô thương – CHƯƠNG 84 – HOẠT SẮC SINH HƯƠNG (ĐẠI KẾT CỤC)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here