Nguyệt hạ triền miên

0
346

Xuyên việt chi nguyệt hạ ca

Tác giả: Thủy Ẩn Vô Trần

Thể loại: đam mĩ- huyết thống ràng buộc ( phụ tử), xuyên qua.

Rating: M [ tùy chap là MA]

Độ dài: 142 chương và 4 phiên ngoại.

Edit: Darling và Honey (Aoi Gin và Shalya) và Hikaruchan

Beta : El (Elinda – tạm nghỉ) và Hikaruchan, Aoi Gin

Giới thiệu tóm tắt:

Quan Việt, một tên lính đánh thuê, trong một lần hành động đã chết vì bom nổ.

Tư Không Vịnh Dạ, Tứ Hoàng Tử Đại Hoa triều, vì cữu cữu (cậu) có ý soán ngôi mà bị liên lụy, bị chính mẫu phi ép uống thuốc độc tự tử cùng người.

Linh hồn của Quan Việt sau khi chết xuyên không nhập vào thân thể Tư Không Vịnh Dạ, trở thành Tứ hoàng tử.

MỤC LỤC

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 1

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 2

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 3

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 4

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 5

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 6

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 7

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 8

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 9

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 10

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 11

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 12

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 13

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 14

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 15

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 16

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 17

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 18

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 19

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 20

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 21

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 22

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 23

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 24

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 25

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 26

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 27

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 28

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 29

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 30

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 31

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 32

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 33

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 34

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 35

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 36

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 37

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 38

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 39

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 40

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 41

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 42

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 43

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 44

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 45

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 46

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 47

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 48

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 49

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 50

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 51

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 52

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 53

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 54

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 55

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 56

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 57

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 58

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 59

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 60

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 61

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 62

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 63

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 64

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 65

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 66

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 67

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 68

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 69

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 70

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 71

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 72

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 73

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 74

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 75

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 76

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 77

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 78

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 79

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 80

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 81

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 82

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 83

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 84

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 85

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 86

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 87

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 88

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 89

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 90

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 91

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 92

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 93

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 94

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 95

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 96

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 97

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 98

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 99

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 100

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 101

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 102

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 103

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 104

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 105

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 106

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 107

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 108

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 109

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 110

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 111

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 112

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 113

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 114

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 115

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 116

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 117

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 118

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 119

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 120

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 121

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 122

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 123

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 124

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 125

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 126

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 127

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 128

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 129

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 130

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 131

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 132

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 133

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 134

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 135

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 136

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 137

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 138

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 139

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 140

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 141

Nguyệt hạ triền miên – CHƯƠNG 142

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here