Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền

0
216

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền (Hoàn)

Tác giả: Yên Ba Giang Nam

Tình trạng: Hoàn

Dịch: QT

Chuyển ngữ: Phong

Văn án:

Đã từng làm phụ thân của Đông Phương Bất Bại,

Đã từng làm cây đao Đông Phương Bất Bại dùng để tự cung,

Đã từng làm tiểu thiếp của Đông Phương Bất Bại,

Đã từng làm con chim nhỏ y nuôi.

Đời này ta thề với trời, nhất định phải làm giáo chủ phu quân.

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C1]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C2]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C3]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C4]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C5]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C6]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C7]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C8]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C9]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C10-13]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C14]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C15]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C16]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C17]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C18]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C19]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C20]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C21]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C22]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C23]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C24]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C25]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C26-27]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C28]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C29]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C30]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C31]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C32]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C33]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C34]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C35]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C36]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C37]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C38]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C39]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C40]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C41]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C42]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C43]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C44]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C45]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C46]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C47]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C48]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C49]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C50]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C51]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C52]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C53]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C54]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C55]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – BẢO VỆ: ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C56]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C57]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C58]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C59]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C61]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C61]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C62]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – BẢO VỆ: ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C63]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C64]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C65]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C66]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C67]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C68]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [C69]

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền – ĐÔNG QUÂN QUY ĐIỀN [PN – HOÀN]

SHARE
Previous article(Convert) Thân bất tử
Next article(Convert) Nghịch lưu (Ngược dòng)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI