Bất Diệt Kiếm Thể

0
54

Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 1: RÈN KIẾM (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 2: RÈN KIẾM (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 3: RÈN KIẾM (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 4: NHIỆT HUYẾT TRONG LÒNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 5: NGŨ PHONG LUẬN KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 6: TRIÊU DƯƠNG PHONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 7: SƠ THÍ THÂN THỦ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 8: SƠ THÍ THÂN THỦ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 9: KHUYẾT ĐIỂM CỦA KIẾM PHÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 10: LUYỆN KIẾM TRONG ĐẦM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 11: CẮN RĂNG NHẪN NHỤC (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 12: CẮN RĂNG NHẪN NHỤC (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 13: THIÊN HÀNH KIỆN, QUÂN TỬ DĨ TỰ CƯỜNG BẤT TỨC!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 14: TAM PHẨM KIẾM KHÍ CỰ KIẾM LUYỆN TÂM (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 15: TAM PHẨM KIẾM KHÍ CỰ KIẾM LUYỆN TÂM (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 16: LUẬN KIẾM BẰNG NGÓN TAY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 17: NGŨ CẢNH KIẾM ĐẠO, TAM ĐIỀU LỘ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 18: NGŨ CẢNH KIẾM ĐẠO TAM ĐIỀU LỘ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 19: KIẾM HỒN KINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 20: CUỘC CHIẾN LÚC CHIA TAY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 21: THIẾU NỮ MINH TUYẾT NHI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 22: CHIẾN Ý! KIẾM GIẢ TIỂU THIÊN VỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 23: BÍCH THỦY TAM ĐIỆP LÃNG LĨNH NGỘ CỬ TRỌNG NHƯỢC KHINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 24: THÚ KHƯ! LINH THÚ BẠO ĐỘNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 25: KIẾM CƯƠNG TUNG HOÀNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 26: KIẾM TRẬN! BÍCH THỦY XUNG THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 27: THÚ ĐAN! LÔI ĐIỆN NHẬP THỂ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 28: TRÚC CƠ TỤ NGUYÊN BƯỚC VÀO KIẾM ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 29: TỬ ĐIỆN KIẾM KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 30: NHÂN SÂM NĂM TRĂM NĂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 31: CHIẾM ĐƯỢC NHÂN SÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 32: TĂNG TIẾN CHUY PHÁP HÓA KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 33: TRỞ VỀ! KHIẾP SỢ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 34: BẾ QUAN ĐỘT PHÁ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 35: ĐẠI HỘI LUẬN KIẾM TỀ TỤ KIẾM ĐÀI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 36: CHẤN ĐỘNG MỌI NGƯỜI! TAM TẤC KIẾM KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 37: CỬ NHƯỢC TRỌNG KHINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 38: ĐỆ TỬ ĐẠI HỘ PHÁP KHÍ THẾ TĂNG MẠNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 39: ĐOẠN THANH VÂN CHIẾN ĐẤU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 40: KIẾM KHÍ HỆ HỎA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 41: KHẨN CẤP TRIỆU TẬP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 42: GIẾT! MỘT KIẾM ĐỘC CHIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 43: SÁT LỤC KIẾM ĐẠO (KIẾM ĐẠO GIẾT CHÓC)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 44: GIẬN MÀ CHÉM! (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 45: ÁM TOÁN! CƯỜNG VIỆN BẤT NGỜ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 46: CHIẾN! BẮT!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 47: CHẶN GIẾT! DIỆT CỎ GIỆT TẬN GỐC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 48: TIẾNG CHÙY! KIẾM Ý
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 49: KIẾM Ý LUYỆN TIÊN THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 50: VẠN PHÁP QUY TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 51: CUỐI NĂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 52: TRỞ LẠI TRIÊU DƯƠNG PHONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 53: RỬA NHỤC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 54: MỘT CHIÊU RỬA NHỤC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 55: HÂM RƯỢU LUẬN KIẾM (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 56: HÂM RƯỢU LUẬN KIẾM (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 57: HUYỀN THANH TRIỆU KIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 58: TỬ TIÊU PHONG LÔI KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 59: PHONG LÔI KIẾM KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 60: KIẾM KIỀU BA NGHÌN TRƯỢNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 61: GẶP LẠI MINH TUYẾT NHI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 62: KHIÊU KHÍCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 63: CỰ KIẾM PHONG LÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 64: HỘ PHÁP CHẤP PHÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 65: Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU NGẤT TRỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 66: DƯƠNG DANH TỬ HÀ PHONG (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 67: DƯƠNG DANH TỬ HÀ PHONG (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 68: TU DƯỠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 69: LANG KHẨU THÔN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 70: TRƯỜNG NHA LANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 71: THỰC LỰC CỦA LẠC TÂM VŨ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 72: TIẾNG ĐỊCH QUÁI DỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 73: KIẾM TRẬN VÔ HÌNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 74: THIÊN ĐỊA THẦN BÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 75: HUYẾT TẾ NIỆM VÂN HIỆN THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 76: DÒNG CHẢY NGẦM BẮT ĐẦU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 77: CƯỜNG GIẢ TỀ TỤ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 78: BẠCH PHÁT MA NỮ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 79: NGỌC KIẾM THẦN BÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 80: HOÀNG KIẾM THÂN KINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 81: THOÁT RA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 82: KIẾM HOÀNG TỬ HÀ TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 83: TRẦN AI LẠC ĐỊNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 84: NIỀM BĂN KHOĂN VÀ SỰ THAY ĐỔI CỦA LỤC THANH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 85: KẾ THỪA CHỨC VỤ HỘ PHÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 86: LẠC NHẬT THÀNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 87: TÔNG DÂN MẤT TÍCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 88: ĐUỔI THEO DƯỚI LÒNG ĐẤT (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 89: ĐUỔI THEO DƯỚI LÒNG ĐẤT (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 90: ĐÁ HỆ THỔ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 91: QUAN SÁT ĐỘ NGUYÊN KIẾP (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 92: QUAN SÁT ĐỘ NGUYÊN KIẾP (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 93: HỎA NGUYÊN KIẾP Ý CHÍ CỦA TRỜI ĐẤT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 94: ĐỘ KIẾP THÀNH CÔNG! TIN TỨC PHƯỜNG THỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 95: GIẾT GÀ DỌA KHỈ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 96: GIẾT GÀ DỌA KHỈ (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 97: GIẾT GÀ DỌA KHỈ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 98: SÁT KHÍ CỦA TƯ ĐỒ TRỌNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 99: ĐỐI CHỌI TƯƠNG ĐỐI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 100: TĂNG LÊN TỚI CỰC HẠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 101: LỰC MẠNH KHÔNG NGỜ PHONG LÔI TUNG HOÀNH (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 102: LỰC MẠNH KHÔNG NGỜ PHONG LÔI TUNG HOÀNH (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 103: HUYỀN KIM ĐẠI CHÂN KIẾM! CHIẾN THẮNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 104: TƯ ĐỒ LÃO TỔ TRỞ VỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 105: THANH DANH! LỄ PHONG HỘ PHÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 106: LUYỆN TÂM VIỆN! SÂM VƯƠNG ĐAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 107: CỐ NGUYÊN ĐAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 108: TRỞ NGẠI CỦA KIẾM PHÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 109: BẢN CHẤT KIẾM PHÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 110: PHONG LÔI BỘ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 111: PHONG LÔI BỘ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 112: DIỆP LÃO NGỦ SAY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 113: TỤ TẬP TẠI KIẾM ĐÀI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 114: KỊCH CHIẾN TRÊN CHIẾN ĐÀI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 115: HÚC NHẬT ĐÔNG THĂNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 116: NHẬP MA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 117: ĐỊA HỎA CHÂN TUYỆT KIẾM (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 118: ĐỊA HỎA CHÂN TUYỆT KIẾM (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 119: PHONG LÔI BAO PHỦ (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 120: PHONG LÔI BAO PHỦ (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 121: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 122: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 123: PHONG LÔI DẪN, TỐN PHONG PHÁ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 124: TRUYỀN THUYẾT THẦN KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 125: THÔN PHỆ THÚ ĐAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 126: NGẪU NHIÊN LĨNH NGỘ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 127: KIẾM TRÌ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 128: KIẾM TRÌ (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 129: KIẾM TRÌ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 130: PHONG LÔI KIẾM CHỦNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 131: PHONG LÔI KIẾM CHỦNG (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 132: PHONG LÔI KIẾM CHỦNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 133: THANH KIẾM LỤC PHẨM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 134: HAI NĂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 135: ĐẠI LỄ KẾ VỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 136: MƯỢN KIẾM TIÊN TIẾP KIẾM (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 137: MƯỢN KIẾM TIÊN TIẾP KIẾM (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 138: MƯỢN KIẾM TIÊN TIẾP KIẾM (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 139: KHÍ KIẾM CHỈ! ĐOẠN KIẾM!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 140: QUYẾT ĐỊNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 141: HUYẾT SÁT KIẾM KHÍ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 142: HUYẾT SÁT KIẾM KHÍ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 143: MANG KIẾM QUAY VỀ NÚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 144: HAI ĐẠO THIÊN NHÂN BÁN KIẾM (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 145: HAI ĐẠO THIÊN NHÂN BÁN KIẾM (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 146: ĐƯA KIẾM THIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 147: BÊN BỜ LỆ THỦY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 148: THỦY TẶC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 149: LINH THÚ XUẤT HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 150: HUYỀN THỦY MÃNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 151: TỤ ÁC THỦY TẶC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 152: BÁI SƯ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 153: THU ĐỒ ĐỆ ÁM ẢNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 154: TRẤN TRĂN ĐỒNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 155: CÚT!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 156: VỠ KIẾM TIẾNG ĐÀN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 157: NHÂN ĐẠO SƠ HIỆN MƯỜI NGÓN CẦM KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 158: ÂM SÁT KIẾM KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 159: CUỘC CHIẾN TRÊN ĐỈNH THÁP (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 160: CUỘC CHIẾN TRÊN ĐỈNH THÁP (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 161: CUỘC CHIẾN TRÊN ĐỈNH THÁP (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 162: ĐẠI SƯ NHÂN ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 163: CUỘC CHIẾN TUYỆT ĐỈNH (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 164: CUỘC CHIẾN TUYỆT ĐỈNH (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 165: NGŨ HÀNH KIẾM CƯƠNG! LƯỢNG THIÊN KIẾM XÍCH!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 166: TRẦN AI LẠC ĐỊNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 167: THẦN PHONG ƯNG, SÁT KHÍ SƠ HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 168: KÍCH ĐẤU, ĐUỔI GIẾT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 169: MANH MỐI, THƯ SINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 170: THẢO THANH HÀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 171: THANH HÀ KIẾM TRẬN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 172: THANH HÀ KIẾM TRẬN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 173: TẢNG ĐÁ KÌ DỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 174: KHÓI XANH XUẤT, NGỌC GIAO LONG HIỆN ( THƯỢNG )
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 175: KHÓI XANH XUẤT, NGỌC GIAO LONG HIỆN ( HẠ )
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 176: DIỆP LÃO THỨC TỈNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 177: TRU SÁT! UY HIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 178: DÃY NÚI LIÊN VÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 179: KIẾM CỐT! KIẾM THI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 180: TÔNG SƯ NHÂN ĐẠO (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 181: TÔNG SƯ NHÂN ĐẠO (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 182: CỎ TRƯỜNG SINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 183: LẦN ĐẦU ĐẾN NÚI PHÙ VÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 184: NINH HOÀN CHÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 185: CỬU THIÊN PHONG CƯƠNG KIẾM (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 186: CỬU THIÊN PHONG CƯƠNG KIẾM (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 187: TIẾNG VANG TẬN TRỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 188: BÍCH VÂN QUẢ THIÊN ĐỊA Ý CHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 189: ĐỒNG HÀNH, NGHI HOẶC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 190: MA CHU TÁI HIỆN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 191: MA CHU TÁI HIỆN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 192: TRU SÁT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 193: DỌA LUI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 194: TRỞ VỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 195: HOÀNG LINH NHI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 196: AN NGUY CỦA BA NGƯỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 197: PHẢN ỨNG CỦA TÔNG MÔN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 198: PHONG LÔI KIẾP (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 199: PHONG LÔI KIẾP (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 200: PHONG LÔI KIẾP (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 201: TIÊN THIÊN PHONG LÔI CHÂU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 202: KIẾM CHỦ &#8211 CHUẨN ĐẠI SƯ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 203: CẦU KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 204: KHIÊU KHÍCH! TRỞ VỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 205: THẦN MỘC KIẾM CỬU PHẨM (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 206: THẦN MỘC KIẾM CỬU PHẨM (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 207: THẦN MỘC KIẾM CỬU PHẨM (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 208: KIẾM DỤ, CHU HỌA!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 209: PHONG CHỦ LIỆT DIỄM SƠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 210: ĐẠI CHIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 211: TỬ TIÊU PHONG LÔI DẪN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 212: BỐ TRÍ, QUÁI NHÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 213: NGŨ ĐỘC TÁI HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 214: CHIẾN ĐẤU KỊCH LIỆT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 215: BẮT, TOÀN DIỆT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 216: KHAI NHẬN SÁT KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 217: NỔI TRẬN LÔI ĐÌNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 218: NỔI TRẬN LÔI ĐÌNH (TT)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 219: ĐỘC HẠT ! THIÊN LÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 220: ĐỂ CHO CON ĐƯỢC ĐIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 221: HỒI SINH SAU KIẾP NẠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 222: NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 223: ĐÁY SÔNG LUYỆN THÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 224: HUYỀN QUY XUẤT HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 225: HUYỀN THỦY LONG MÃNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 226: LONG MÃNG XUẤT THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 227: PHONG ĐẠM VÂN THANH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 228: PHONG VÂN TỤ TẬP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 229: CÁC PHƯƠNG TỀ TỤ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 230: ĐẠI THẾ NGƯNG TỤ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 231: TAM GIÁP PHẦN THƯỞNG, KHÔI THỦ NIỆM VÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 232: KIẾM ĐÀI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 233: BÀY TRẬN MINH TUYẾT NHI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 234: BÍCH THỦY LỤC ĐIỆP LÃNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 235: DIỆP CÔ HÀN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 236: DIỆP CÔ HÀN (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 237: DIỆP CÔ HÀN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 238: KIẾM SI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 239: THẤT BẠI LONG TUYẾT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 240: VÒI RỒNG BĂNG PHƯỢNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 241: BĂNG PHƯỢNG VŨ THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 242: ĐẠI THẾ PHONG LÔI TỬ DƯƠNG CHÂN HỎA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 243: TỬ TIÊU PHONG LÔI DẪN TAM TÚC KIM Ô (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 244: TỬ TIÊU PHONG LÔI DẪN TAM TÚC KIM Ô (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 245: TỬ TIÊU PHONG LÔI DẪN TAM TÚC KIM Ô (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 246: MỘT KIẾM CUỐI CÙNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 247: LƯỠNG BẠI CÂU THƯƠNG KẾT THÚC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 248: KINH NGHE KIẾM MỘ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 249: NGŨ HÀNH KIẾM MỘ KIẾM HỒN ĐAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 250: LĨNH NGỘ BIẾN HOÁ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 251: NGOẠI TƯỢNG NIỆM THẦN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 252: QUYẾT ĐOÁN, TRÚC CƠ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 253: ĐOẠN THANH VÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 254: VÃNG SỰ NHƯ YÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 255: NHẬP MA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 256: NGHIỀN XƯƠNG THÀNH TRO!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 257: VẠN NIÊN TẨY TÂM QUẢ CỬU DUƠNG KIẾM KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 258: THÚ VỰC MAN HOANG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 259: THÚ VỰC MAN HOANG (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 260: THÚ VỰC MAN HOANG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 261: THẦN ĐIỂU KIM DƯƠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 262: KIẾM TRẬN! HƯ KHÔNG SINH VẬT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 263: PHÁ TRẬN! CHÂN DỤC KIẾM CƯƠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 264: NGŨ HÀNH KIẾM ĐẠO DỊ VỰC MAN HOANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 265: ĐỊA LONG MAN HOANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 266: ĐỊA LONG PHÁP TƯƠNG, KIM DƯƠNG THẦN TRẢO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 267: THIÊN PHONG CỐC!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 268: THIÊN PHONG SÁT LINH (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 269: THIÊN PHONG SÁT LINH (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 270: THIÊN PHONG NHẬP THỂ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 271: THIÊN PHONG NHẬP THỂ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 272: CHÂN HỎA HẢI! KIẾM CỐT XUẤT HIỆN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 273: CHÂN HỎA HẢI! KIẾM CỐT XUẤT HIỆN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 274: MA UY CÁI THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 275: TU DƯỠNG HỒN PHÁCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 276: LẬP TRẬN TRONG KHÔNG TRUNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 277: THỦY LIÊN VÔ CĂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 278: THỦY LIÊN VÔ CĂN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 279: CÂU VẪN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 280: KIẾM LINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 281: THẦN MỘC MAN HOANG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 282: THẦN MỘC MAN HOANG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 283: BẤT TỬ CĂN MỘC LINH QUẢ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 284: U ĐÀM THIẾU NỮ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 285: VẠN NIÊN BẤT TỬ CĂN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 286: VẠN NIÊN BẤT TỬ CĂN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 287: SÁT TÂM NHƯ SẮT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 288: KINH BIẾN BÓNG KIẾM THÔNG THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 289: THẤT TÔNG TỀ TỤ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 290: ĐẠI CHIẾN KIẾM KHÍ TUNG HOÀNH (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 291: ĐẠI CHIẾN KIẾM KHÍ TUNG HOÀNH (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 292: VÔ ĐỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 293: VÔ ĐỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 294: VÔ ĐỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 295: KIẾM THI ĐỘT KÍCH (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 296: KIẾM THI ĐỘT KÍCH (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 297: KIẾM THI ĐỘT KÍCH (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 298: SƯƠNG MÙ TRÙNG ĐIỆP ĐIỆP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 299: SINH TỬ LUÂN HỒI! THIÊN THẾ BẤT HỐI! (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 300: SINH TỬ LUÂN HỒI! THIÊN THẾ BẤT HỐI! (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 301: SINH TỬ LUÂN HỒI! THIÊN THẾ BẤT HỐI! (3)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 302: KIẾM THI DIỆT, KIẾM MỘ MỞ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 303: LĨNH VỰC TAM KHẢO (PHẦN 1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 304: LĨNH VỰC TAM KHẢO (PHẦN 2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 305: LĨNH VỰC TAM KHẢO (PHẦN 3)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 306: HỒN DUNG THIÊN ĐỊA, THIÊN ĐỊA UY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 307: CỰ TUYỆT TRUYỀN THỪA, HIỂU RÕ BẢN TÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 308: CẢNH GIỚI GIẢ HỒN ĐỈNH PHONG NGHI ĐỊNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 309: TRÔNG MÒN CON MẮT, TÂM LĨNH TỤ HỘI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 310: PHONG VŨ DỤC LAI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 311: HOÀNH MI LÃNH ĐỐI ĐÁP MỘT CÁCH MỈA MAI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 312: KIẾM HOÀNG TÁI HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 313: ĐẠI PHONG KHỞI HỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 314: LỤC TÔNG CÙNG TỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 315: ĐỐI CHỌI GAY GẮT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 316: NGƯƠI KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 317: TẤT NHIÊN LÀ PHẢI GIẾT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 318: TẦN VÔ SONG, HÀN KIẾM TÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 319: HỘ TÔNG TRƯỞNG LÃO (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 320: HỘ TÔNG TRƯỞNG LÃO (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 321: HỘ TÔNG TRƯỞNG LÃO (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 322: CHÚ KIẾM ĐẠI HỘI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 323: NGÔN NGỮ HOÀNH KY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 324: LIỆT ĐỊA, HÀN SƯƠNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 325: LIỆT ĐỊA, HÀN SƯƠNG (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 326: LIỆT ĐỊA, HÀN SƯƠNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 327: THIÊN PHONG LUYỆN HÌNH, THIÊN LÔI TÔI VÀO NƯỚC LẠNH (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 328: THIÊN PHONG LUYỆN HÌNH, THIÊN LÔI TÔI VÀO NƯỚC LẠNH (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 329: THIÊN PHONG LUYỆN HÌNH, THIÊN LÔI TÔI VÀO NƯỚC LẠNH (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 330: LÔI VÂN KIẾM, TÂM NGUYỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 331: NGŨ PHONG ĐẠI TUYỂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 332: NGŨ PHONG ĐẠI TUYỂN (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 333: NGŨ PHONG ĐẠI TUYỂN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 334: DỐC LÒNG TU LUYỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 335: TRẬN CHIẾN MỞ MÀN KIẾM VƯƠNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 336: TRẬN CHIẾN MỞ MÀN KIẾM VƯƠNG (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 337: TRẬN CHIẾN MỞ MÀN KIẾM VƯƠNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 338: CHÂN LONG HIỆN THẾ KIẾM HỒN ĐẠO!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 339: BỐN TẦNG THẾ GIỚI (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 340: BỐN TẦNG THẾ GIỚI (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 341: ĐOẠN NIỆM THÀNH KHÔNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 342: ĐOẠN NIỆM THÀNH KHÔNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 343: NGŨ HÀNH LIÊN THIÊN KIẾM TRẬN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 344: TRĂM DẶM KIẾM KIỀU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 345: KẺ CẢN ĐƯỜNG TA! SÁT! SÁT! SÁT!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 346: CHÉM GIẾT PHONG LÔI HIỆN THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 347: TUYẾT SƠN, TỬ THANH SONG KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 348: MƯỢN PHONG LÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 349: LĂNG TIÊU TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 350: TUYẾT SƠN TÌM TUYẾT LIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 351: LINH THÚ DƯỚI HÀN ĐẦM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 352: VÔ TÌNH TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 353: THẦN LONG PHONG LÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 354: ĐUỔI GIẾT! KIẾM TRẬN TÀNG HÌNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 355: LIỆT THIÊN KIẾM KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 356: NHÂN KIẾM HỢP NHẤT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 357: NÚI LIỆT THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 358: TIA KHÍ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 359: TÌNH HOA, CHÂN TÌNH KIẾM KHÍ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 360: ĐOẠN TÌNH CỐC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 361: SÁT KHÍ TỨ KHỞI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 362: LINH ĐOẠN SƠN MẠCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 363: THIÊN LINH TỘC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 364: MUỐN KẾT HÔN TA, ĐẢ BẠI HẮN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 365: MUỐN KẾT HÔN TA, ĐẢ BẠI HẮN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 366: KIẾM ĐẠO TỨC KIẾM ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 367: KIM CƯƠNG BẤT HOẠI, HÓA KIẾM VI QUYỀN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 368: QUYỀN Ý TRẤN ÁP, DẪN LÔI NHẬP QUYỀN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 369: NĂM TRĂM NĂM TRƯỚC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 370: BÍCH LẠC HẢI, HƯ KHÔNG TRỌNG LỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 371: BÍCH LẠC HẢI, HƯ KHÔNG TRỌNG LỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 372: TRUNG ƯƠNG HẢI VỰC, MẠC DANH BIẾN HÓA!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 373: DẬP NÁT CHÂN KHÔNG, QUYỀN ẢNH BẠO ÁP!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 374: KIẾM KHÍ THẦN LONG, CHÂN LONG QUYỀN ẢNH!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 375: UY CHẤN BÍCH HẢI, PHONG LÔI DỊ BIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 376: BÍCH HẢI ĐỘNG, NHƯỢC THỦY MÔN HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 377: KINH NGƯỜI ĐOÁN, CHÂN LONG NGỦ SAY!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 378: PHONG LÔI TIẾN GIAI?
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 379: TIẾN GIAI, HOÀNG TƯỚC KÌ HẬU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 380: HÓA LONG TRÌ, LONG NGUYÊN DỊCH!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 381: NGHÌN TRƯỢNG LONG CỐT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 382: NGHÌN TRƯỢNG LONG CỐT (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 383: LONG NGÂM BÍCH LẠC NHẬP MA!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 384: KIẾM VƯƠNG ĐỈNH PHONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 385: TÂM MA KIẾM CƯƠNG LONG NGÂM PHONG LÔI!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 386: KIẾM VƯƠNG ĐỈNH PHONG, THỰC LỰC THẤP NHẤT!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 387: ĐỐI CHỌI GAY GẮT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 388: DI CỐT CHÂN LONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 389: KẾ THỪA CHÂN LONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 390: THÂN THỂ BÁN LONG KIẾM THỂ THANH PHÀM (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 391: THÂN THỂ BÁN LONG KIẾM THỂ THANH PHÀM (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 392: THÂN THỂ BÁN LONG KIẾM THỂ THANH PHÀM (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 393: CHUYỂN HÓA THUỘC TÍNH KIẾM SÍ PHONG LÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 394: THỰC LỰC DŨNG MÃNH CHÂN LONG XUẤT THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 395: BẠT KIẾM GIƯƠNG CUNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 396: UY NGHIÊM CỦA CHÂN LONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 397: HAI ĐẠI VỰC CHỦ (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 398: HAI ĐẠI VỰC CHỦ (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 399: QUÂN MẠC VẤN THÍCH GIẢ SINH TỒN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 400: LUẬN ĐẠO!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 401: XÍCH HỔ THÚ ĐAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 402: KIẾM TOÁI THẦN PHONG( THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 403: KIẾM TOÁI THẦN PHONG( TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 404: KIẾM TOÁI THẦN PHONG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 405: LONG UY HÀNG THẾ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 406: LONG UY HÀNG THẾ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 407: NGƯNG HỒN THIÊN ĐẠO!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 408: NGƯNG HỒN THIÊN ĐẠO! (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 409: LẤY THẦN NGỰ KIẾM!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 410: KIẾM XUẤT PHÁP TÙY (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 411: KIẾM XUẤT PHÁP TÙY (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 412: CHÉM GIẾT, CHUYỂN BIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 413: THANH TRÚC LÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 414: ĐOẠN TRƯỜNG TỬU, TÂM CẢNH TẨY LUYỆN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 415: THIÊN NHÂN HỢP NHẤT!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 416: CỔ THANH TRÚC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 417: TRƯỜNG SINH ĐẠO GIỚI BÍCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 418: HƯ KHÔNG PHÁ SÁT TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 419: KIẾM TÔNG, TRẬN CHIẾN MỞ MÀN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 420: KIẾM TÔNG, TRẬN CHIẾN MỞ MÀN (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 421: KIẾM TÔNG, TRẬN CHIẾN MỞ MÀN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 422: THANH PHÀM ĐIỆN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 423: THANH PHÀM ĐIỆN (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 424: THANH PHÀM ĐIỆN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 425: LÔI TRÌ NHẬP ĐẠO (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 426: LÔI TRÌ NHẬP ĐẠO (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 427: LÔI TRÌ NHẬP ĐẠO (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 428: PHÁP TẮC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 429: LÔI LONG MAN HOANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 430: LÔI LONG MAN HOANG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 431: LINH CHÂU DỊ BIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 432: PHONG LÔI PHÁP TẮC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 433: VINH QUY TỬ HÀ TÔNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 434: VINH QUY TỬ HÀ TÔNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 435: TA MUỐN BẾ QUAN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 436: DANH CHÂN TỬ HÀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 437: KIẾM HỒN CẢNH (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 438: KIẾM HỒN CẢNH (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 439: KIẾM HỒN CẢNH (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 440: HỒN THỨC HÓA CHÙY, CHÚ LUYỆN KIẾM CHỦNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 441: THẾ GIỚI KIẾM CHỦNG, KHÔNG GIAN PHÁP TẮC!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 442: KIẾM TÔNG TIỂU THIÊN VỊ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 443: KIẾM TÔNG TIỂU THIÊN VỊ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 444: PHONG VÂN SẬU KHỞI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 445: HƯ KHÔNG ĐẠI CHIẾN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 446: KIẾM TÔNG XUẤT THẾ, SONG LONG HÍ CHÂU! ( THƯỢNG )
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 447: KIẾM TÔNG XUẤT THẾ, SONG LONG HÍ CHÂU! ( TRUNG )
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 448: KIẾM TÔNG XUẤT THẾ, SONG LONG HÍ CHÂU! ( HẠ )
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 449: THIÊN ĐẠO UY, KIẾM NUỐT LÔI KIẾP!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 450: HỘ TÔNG TRƯỞNG LÃO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 451: KIM THIÊN BÁCH CHIẾN BẢNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 452: KIM THIÊN BÁCH CHIẾN BẢNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 453: CHIẾN TRƯỜNG KIẾM HỒN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 454: ĐOẠN TÌNH CỐC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 455: KIẾM Ý SẮC BÉN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 456: TỔ NGUYÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 457: BA CẢNH GIỚI KIẾM HỒN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 458: CHƯỞNG TOÁI HỒNG LƯU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 459: KIẾM KHÍ SẮC BÉN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 460: ĐỘNG HƯ THẦN KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 461: HƯ KHÔNG KIẾM VỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 462: NGŨ ĐẠI TÔNG MÔN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 463: GIẢ TÔNG ĐAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 464: SINH TỬ UYÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 465: KIẾM HỒN CHIẾN TRƯỜNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 466: THUỘC TÍNH CHUYỂN HÓA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 467: CHÂN LONG THẦN THÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 468: THỔ GIAO LONG LINH CHÚ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 469: THIÊN LÔI THẦN CHÙY, ĐẠI SƯ TỀ TỤ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 470: HUYẾT MẠCH THÀNH LONG, CHIẾN Ý TẬN TRỜI!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 471: THÂN DUNG HUYẾT MẠCH, CHÂN LONG PHÁP TƯƠNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 472: HOANG DÃ LÔI THÚ, LONG NGÂM LÔI KHIẾU!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 473: SINH TỬ NHỊ KHÍ, PHONG LÔI LINH CẦU!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 474: THIÊN GIAI KIẾM NGUYÊN CÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 475: TIÊN THIÊN MA KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 476: HUYẾT VÔ THƯỜNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 477: HUYẾT HẢI, HUYẾT XÀ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 478: TAM TÚC KIM Ô!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 479: TỬ KIM ẤN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 480: DÒNG CHẢY HUYẾT SẮC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 481: HƯ KHÔNG KIẾM CHỦNG (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 482: HƯ KHÔNG KIẾM CHỦNG (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 483: HƯ KHÔNG KIẾM CHỦNG (3)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 484: MAN HOANG LÔI THÚ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 485: MA VÔ THƯỜNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 486: KIẾM LINH MA KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 487: VÔ THƯỜNG LUẬN ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 488: KIẾM HỮU! THOÁT KHỐN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 489: THÔN PHỆ! CHƯ HOÀNG VẪN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 490: TRĂN HỒ! CỔ ĐỘN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 491: THIÊN NHÂN HỢP THÀNH, TẨY LUYỆN MỆNH HỒN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 492: HUYẾT NHIỄM TẦN HOẰNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 493: HUYẾT NHIỄM TẦN HOẰNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 494: CHÂN LONG KIẾM TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 495: THIÊN NGOẠI THẦN LÔI, THẦN KIẾM CẤP BẠCH LINH! (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 496: THIÊN NGOẠI THẦN LÔI, THẦN KIẾM CẤP BẠCH LINH! (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 497: THIÊN NGOẠI THẦN LÔI, THẦN KIẾM CẤP BẠCH LINH! (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 498: LÔI THẦN CHÙY (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 499: LÔI THẦN CHÙY (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 500: NGUYỆN LỰC THẦN ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 501: LÔI THẦN CHÙY CHIẾN Ý TRÙNG THIÊN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 502: LÔI THẦN CHÙY CHIẾN Ý TRÙNG THIÊN (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 503: LÔI THẦN CHÙY CHIẾN Ý XUNG THIÊN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 504: KIM THIÊN KIẾM THỂ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 505: TRỞ VỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 506: CHIẾN NGŨ PHONG PHONG CHỦ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 507: ĐÁNH VỚI TỬ DƯƠNG KIẾM HOÀNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 508: SONG LONG HÍ CHÂU ĐỐI TỬ DƯƠNG PHÁ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 509: SONG LONG CHÂN LÔI THỨC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 510: NĂM NGƯỜI KẾT BÁI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 511: TUYẾT PHONG BẾ QUAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 512: TUYẾT PHONG TRUY SÁT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 513: XUẤT QUAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 514: QUYẾT ĐỊNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 515: NGUYÊN SÁT THẦN KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 516: VÃNG SỰ YÊN VÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 517: TIỀN TRẦN NHƯ HẢI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 518: HƯ KHÔNG TƯƠNG ĐỐI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 519: THẦN KIẾM DỊ BIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 520: TIÊN THIÊN TỬ KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 521: THẦN KIẾM LĨNH VỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 522: KHÚC CHUNG NHÂN TÁN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 523: NGŨ HÀNH LUÂN HỒI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 524: THIÊN ĐẠO NHÂN QUẢ, THIÊN HỒN TẨY LUYỆN (THƯỢNG)!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 525: THIÊN ĐẠO NHÂN QUẢ, THIÊN HỒN TẨY LUYỆN (HẠ)!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 526: NGỰ THÚ SƯ, GIAO LONG HIỆN (THƯỢNG)!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 527: NGỰ THÚ SƯ, GIAO LONG HIỆN (TRUNG)!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 528: NGỰ THÚ SƯ, GIAO LONG HIỆN (HẠ)!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 529: LONG MÃ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 530: VẠN TRƯỢNG ĐỊA ĐỘNG (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 531: VẠN TRƯỢNG ĐỊA ĐỘNG (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 532: VẠN TRƯỢNG ĐỊA ĐỘNG (3)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 533: ĐỊA ĐỘNG DỊ BIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 534: ĐỊA ĐỘNG BIẾN ĐỔI LỚN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 535
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 536: HUYẾT HẢI MÃ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 537: PHONG MANG CHÂN LONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 538: NGÂN HÔI LINH CẦU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 539: BA NGHÌN HẢI ĐẢO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 540: HẢI THIÊN TÁI HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 541: KIẾM CHỦNG LỘT XÁC (1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 542: KIẾM CHỦNG LỘT XÁC (2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 543: CHUẨN BỊ ĐỘ KIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 544: BỐN PHƯƠNG CHUYỂN ĐỘNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 545: PHONG VÂN HỘI TỤ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 546: TRƯỞNG LÃO BẠCH LINH ĐIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 547: NHẤT TRỌNG LÔI KIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 548: NHẤT TRỌNG LÔI KIẾP (TT)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 549: THẠCH KIẾM, THẦN ĐẠO Ý CHÍ (THUỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 550: THẠCH KIẾM, THẦN ĐẠO Ý CHÍ (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 551: THẠCH KIẾM, THẦN ĐẠO Ý CHÍ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 552: HUYẾT KIẾM TÁI HIỆN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 553: HUYẾT KIẾM TÁI HIỆN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 554: LỤC VÂN, LỤC THIÊN THƯ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 555: LỤC VÂN NGÃ XUỐNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 556: HỘI BẠI!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 557: KIẾM HOÀNG XUẤT THẾ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 558: BIẾN HÓA, CÚT!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 559: NGÂN TỬ SẮC KIẾM CỐT (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 560: NGÂN TỬ SẮC KIẾM CỐT (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 561: KIẾM HOÀNG BẢNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 562: TƯƠNG TỤ! TIN TỨC MA NỮ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 563: KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG THIÊN LÔI MINH! (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 564: KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG THIÊN LÔI MINH! (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 565: KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG THIÊN LÔI MINH! (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 566: LUYỆN TÂM, NẶNG BA VẠN SÁU NGÀN CÂN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 567: TỨ KIẾM XUẤT THẾ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 568: ĐÁNH NHẬP LUÂN HỒI!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 569: KIẾM PHÁCH TÔNG SƯ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 570: KIẾM CỐC HƯ KHÔNG, MA ĐẠO KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 571: GIỚI THẦN SƠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 572: HUYẾT MẠCH RUNG ĐỘNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 573: TỬ HOÀNG THÁNH GIỚI!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 574: PHONG MANG ĐỐI LẬP!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 575: HUYỀN ÂM BĂNG ĐỘC, NHÂN KIẾM HỢP NHẤT!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 576: TỬ TIÊU HIỆN THẾ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 577: NHÂN THẾ LỢI ĐẠO!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 578: LUÂN HỒI TÁI HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 579: UY LỰC CỦA LUYỆN TÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 580: TIẾP KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 581: PHONG LÔI HAI MƯƠI BẢY THỨC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 582: KIẾM KHÍ TỐI CAO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 583: LƯỠNG BẠI CÂU THƯƠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 584: SỨC LỰC CHÂN LONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 585: NHƯỢC THỦY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 586: ÂM VANG KIẾM CỐT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 587: KHÓA HỒN ĐỊNH PHÁCH, CỐ GIA GIA!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 588: CHUẨN BỊ ĐỘT PHÁ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 589: MÁU TƯƠI MÀU LAM!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 590: THỰC LỰC THIẾU NỮ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 591: CÂU LINH VÕNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 592: ĐÀN KIẾM TỀ MINH!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 593: PHÁ KÉN MÀ RA (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 594: PHÁ KÉN MÀ RA ( TRUNG )
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 595: PHÁ KÉN MÀ RA (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 596: LẤY LỰC PHÁ VẠN PHÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 597: VẠN PHÁP ĐỀU CÓ THỂ VI KIẾM!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 598: TỰ ĐUỔI KHỎI TÔNG MÔN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 599: MA UY CÁI THẾ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 600: MA UY CÁI THẾ (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 601: MA UY CÁI THẾ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 602: KIẾM TÔN MA ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 603: LÔI MA VỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 604: MỆNH CHẲNG DÀI ĐẾN THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 605: MA LINH NUỐT ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 606: CÁI QUAN TÀI BẰNG THANH ĐỒNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 607: LONG HOÀNG CHÍN NGÓN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 608: NIỆM THẦN HÒA HỢP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 609: TIẾN THỐI LƯỠNG NAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 610: BỐN PHƯƠNG DI CHUYỂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 611: TA LÀ KIẾM LINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 612: LỜI NÓI CỦA VÔ TÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 613: HUYẾT MẠCH HÔ ỨNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 614: MA LINH XUẤT THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 615: MỘT KIẾM KINH THẾ HÃI TỤC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 616: MỘT KIẾM ĐÁNH LUI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 617: THỰC LỰC KINH NGƯỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 618: ĐẠO, MA LIÊN THỦ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 619: DIỆP LÃO XUẤT HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 620: MỘT TAY ĐẨY LÙI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 621: LÔI KIẾP HƯ KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 622: KIẾM HOÀNG TAM KIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 623: HÓA THÂN THÀNH KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 624: CỔ HÀ TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 625: TẦN GIA TAM TIỂU THƯ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 626: LÝ NGUYÊN BỘ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 627: TRỨNG TỨ GIAI LINH VIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 628: TÂM CỦA TẦN HÀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 629: TA MUỐN KHIÊU CHIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 630: TẦN HÀ KIÊN CƯỜNG XUẤT THỦ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 631: VÔ ĐỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 632: KIM CƯƠNG BẠO VIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 633: OAI CỦA CHÂN LONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 634: HUYẾT NHỤC SỐNG LẠI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 635: LỬA GIẬN NGÚT TRỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 636: QUỲ XUỐNG ĐẤT DẬP ĐẦU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 637: SINH TỬ UYÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 638: QUÂN MẠC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 639: NGƯỜI CÓ BA LOẠI KIẾM KHÍ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 640: TRU SÁT! TỬ TRÀ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 641: UY HIẾP, THIÊN ĐẠO ĐỒ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 642: CHUYỂN HOÁN THUỘC TÍNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 643: CÔ QUANG TỰ CHIẾU, CAN ĐẢM GIAI BĂNG TUYẾT (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 644: CÔ QUANG TỰ CHIẾU, CAN ĐẢM GIAI BĂNG TUYẾT (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 645: CÔ QUANG TỰ CHIẾU, CAN ĐẢM GIAI BĂNG TUYẾT (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 646: LIÊN THỦ KHÁNG ĐỊCH!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 647: THIÊU ĐỐT, KIM Ô THỔ DIỄM!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 648: NGÃ XUỐNG, TRỞ VỀ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 649: UY THẾ VÔ SONG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 650: HUYẾT KIẾM TÁI HIỆN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 651: LĨNH VỰC CHI LỰC!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 652: SAY!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 653: LỤC VIỄN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 654: LUẬN BÀN SO ĐẤU!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 655: MỘT MÌNH CHỜ ĐỢI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 656: MA NỮ HÀNG LÂM!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 657: LY BIỆT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 658: HUYẾT MẠCH TRUYỀN THỪA! (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 659: HUYẾT MẠCH TRUYỀN THỪA! (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 660: HUYẾT MẠCH TRUYỀN THỪA! (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 661: HÀN BĂNG LINH XÀ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 662: GIAO THỦ, KÍNH TRÀ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 663: VÔ QUYỀN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 664: SƠ VĂN THIÊN ĐẠO ĐỒ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 665: BẤT ĐỘNG NHƯ NÚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 666: LUYỆN QUYỀN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 667: CỬU VIÊM ĐỘNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 668: THIÊN ĐẠO THẬP ĐỒ, VÕ HỌC ĐỘNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 669: ÂM DƯƠNG TÀN THƯ, LƯU ẢNH KHÔNG GIAN!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 670: HUYẾT THI, HUYẾT THÚ! (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 671: HUYẾT THI, HUYẾT THÚ! (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 672: HUYẾT THI, HUYẾT THÚ! (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 673: HUYẾT THỬ VƯƠNG NGŨ GIAI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 674: LỤC THANH HIỆN THÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 675: NGOẠI TỘC TRƯỞNG LÃO HUYỀN DƯƠNG TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 676: HỘ PHONG KIẾM LINH, TIN TỨC HOÀN HỒN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 677: HỘ PHONG KIẾM LINH, TIN TỨC HOÀN HỒN (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 678: HỘ PHONG KIẾM LINH, TIN TỨC HOÀN HỒN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 679: MAN HOANG KIẾM MỘ, THIÊN ĐẠO CẮN NUỐT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 680: HANG ĐỘNG LINH THẠCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 681: CƯƠNG NHU PHỐI HỢP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 682: THIÊN NHÂN ĐẠI ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 683: CẦM KIẾM TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 684: VẠN NIÊN HUYỀN THIẾT MẪU (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 685: VẠN NIÊN HUYỀN THIẾT MẪU (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 686: BÁI NGUYỆT PHONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 687: GẶP LẠI CỐ NHÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 688: BIẾN CỐ BẤT NGỜ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 689: HUYẾT SÁT HỒN THẠCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 690: LỤC HÀNH CẦM KIẾM, KIẾM CƯƠNG HẠO NHIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 691: HUYẾT XÀ THÔN THIÊN MA KHÍ SƠ HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 692: LỜI NÓI KINH NGƯỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 693: NGÔN XUẤT PHÁP TÙY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 694: PHONG LÔI KIẾM VÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 695: BÁCH KIẾM THIÊN HÀNG, THỨC KIẾM PHONG MANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 696: THIÊN NHÂN TƯƠNG HỘI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 697: HUYẾT HẢI LAN CAN ĐỒ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 698: CỬU THIÊN PHONG NGUYÊN KIẾM TRẬN HUYẾT HẢI LAN CAN ĐỒ!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 699: NGHIÊM HÌNH BỨC CUNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 700: SINH CƠ DUY NHẤT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 701: TRUY ĐUỔI TRONG HƯ KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 702: GẶP LẠI TỬ THIÊN LÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 703: NHƯỚNG MÀY KHINH MIỆT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 704: KIẾM TRẬN TRUYỀN ẢNH, HỘI KIẾN TỨ TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 705: BỘ Ý, THUẤN DI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 706: TRẤN ÁP, NHIẾP BÍCH TÂM ĐẮC ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 707: HUYẾT HẢI GIÁNG XUỐNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 708: PHÁP TẮC HỆ CHƯ THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 709: CHÂN LONG NHẤT TỘC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 710: KIẾM CHỦNG BIẾN HÓA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 711: PHÁ NÁT LONG VƯƠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 712: TRẬN ĐỒ CẤP BÁN HOÀNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 713: GIAO CHÂU, HẠO NHIÊN CHÍNH KHÍ ĐỈNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 714: CHÉM TẬN GIẾT TUYỆT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 715: QUỶ GIỚI LINH ĐÔ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 716: BÍ MẬT CỦA QUỶ GIỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 717: KHÓ KHĂN CỦA LÝ Y
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 718: HỒN PHÁCH KIM QUANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 719: HỒN PHÁCH KIM DỊCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 720: TRẬN CHIẾN Ờ TUẦN BỘ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 721: TRẬN CHIẾN Ờ TUẦN BỘ (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 722: TRẬN CHIẾN Ở TUẦN BỘ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 723: TRUYỀN THỪA KIẾM HỒN KINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 724: ĐẠI THẾ KINH THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 725: TĨNH TU DĨ THẦN NGỰ KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 726: THẬP QUỶ KIẾM THÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 727: BẦU KHÔNG KHÍ KỲ DỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 728: THỰC LỰC CỔ THIÊN LUÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 729: PHÁP TẮC THIÊN PHONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 730: CHỦ NHÂN QUỶ GIỚI, CỰ KIẾM TRẤN ÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 731: ĐẠI CHIẾN TRÊN KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 732: CUỘC NÓI CHUYỆN TRONG HƯ KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 733: GIẰNG CO TRÊN KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 734: SO TÀI TRÊN KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 735: NGŨ HÀNH NGHỊCH CHUYỂN (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 736: NGŨ HÀNH NGHỊCH CHUYỂN (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 737: LONG BẰNG ĐIỂU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 738: SUY NGHĨ VỀ CHỦNG TỘC, CUỘC SỐNG TRONG TỔ CHIM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 739: NÚI CHÂN VIÊM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 740: LỰC THỜI KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 741: CHÉM GIẾT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 742: XUA TAN LÔI KIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 743: GIĂNG CO TRÊN MIỆNG VỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 744: TRANH ĐẤU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 745: ĐẠI ĐẠO KIẾM THÁNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 746: LĨNH VỰC NGŨ HÀNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 747: ĐẠI CHIẾN LINH VỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 748: THẦN NIỆM CỦA KIẾM TỔ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 749: THIÊN NHAI HẢI GIÁC (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 750: THIÊN NHAI HẢI GIÁC (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 751: THIÊN NHAI HẢI GIÁC (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 752: TRUYỀN THUYẾT KIẾM TÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 753: CỰ MA CHƯƠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 754: UY NĂNG HUNG THÚ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 755: TỬ HOÀNG THỦY GIA (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 756: TỬ HOÀNG THỦY GIA (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 757: HUYỀN BĂNG HẢI LONG THÚ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 758: HUYỀN BĂNG HẢI LONG THÚ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 759: NGÂN HÀ MÀU XANH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 760: Ý CHÍ KIẾM THẦN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 761: KIẾM CỐT VANG VANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 762: CHỮ ĐẠO MÀU XANH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 763: MƠ HỒ KHÔNG BIẾT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 764: LỘT XÁC (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 765: LỘT XÁC (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 766: LỘT XÁC (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 767: GIỮA ĐẠO VÀ MA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 768: LẠI DÙNG BÚA LUYỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 769: KIẾM ĐẾ ĐỈNH PHONG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 770: KIẾM ĐẾ ĐỈNH PHONG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 771: TRẢM LONG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 772: TRẢM LONG (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 773: TRẢM LONG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 774: THỦY LINH ĐẢO!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 775: THỦY LY!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 776: MỞ RA ĐẠI ĐẠO!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 777: TỬ QUANG KIẾM ĐỒNG!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 778: Ý CHÍ TRẤN ÁP!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 779: SÁT VŨ NHI QUY!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 780: THÚ TRIỀU (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 781: THÚ TRIỀU (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 782: THÚ TRIỀU (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 783: VẠN THÚ LINH KIẾM ĐỒ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 784: VẠN THÚ LINH KIẾM ĐỒ (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 785: VẠN THÚ LINH KIẾM ĐỒ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 786: UY CỦA LONG HOÀNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 787: Ý CHÍ VÔ BIÊN LONG HOÀNG HÓA KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 788: LONG HUYẾT HỘI TỤ &#8211 CỖ QUAN TÀI BẰNG ĐỒNG XANH TRẤN ÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 789: SÁU KIẾM TRẤN ÁP, QUAN TÀI NGƯNG LUYỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 790: BẠI LỘ THÂN PHẬN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 791: LONG VƯƠNG CỬU GIAI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 792: HUNG KIẾM LONG VƯƠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 793: PHONG LÔI KIẾM TRỤ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 794: LỜI MỜI CỦA ĐOẠN THẤT NGÔN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 795: CHE MẮT LÔI KIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 796: XUYÊN QUA KHÔNG GIAN, Ý CHÍ HÓA KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 797: NỖI NHỚ CỦA THẦN MỘC HÓA THÀNH NGƯỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 798: QUAY NGƯỢC LINH LỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 799: TỬ HÀ BẢO ĐIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 800: LUÂN HỒI KIẾM BẢO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 801: THU HẾT HUNG THÚ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 802: KIẾM TRẬN VÂY BẮT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 803: TRỞ LẠI NÚI CHÂN VIÊM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 804: SÁT Ý NGẬP TRỜI, THƯƠNG THẾ NGHỊCH CHUYỂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 805: DUNG HỢP THẦN THÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 806: PHÁ RỒI LẬP &#8211 LÔI KIẾP LỘT XÁC THAY HÌNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 807: TỬ HÀ SƠN MẠCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 808: LỤC GIA TRANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 809: SÁU NGƯỜI ĐÀM LUẬN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 810: TẾ THIÊN HƯƠNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 811: ÂM MƯU DẦN HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 812: TAM TÀI THẤT LỢI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 813: NĂM TÔNG CÙNG TỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 814: ĐẠI THẾ NGẤT TRỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 815: CHỐNG LẠI UY TRỜI, HƯ KHÔNG DIỆT SÁT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 816: MỘT NĂM CHUẨN BỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 817: KIM THIÊN BIẾN ĐỘNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 818: ĐẠI THẾ CHE TRỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 819: TIẾN CẢNH KINH NGƯỜI &#8211 KHE KIẾM THANH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 820: TRỞ VỀ &#8211 CỰ KIẾM MỞ ĐƯỜNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 821: TRUNG NIÊN ÁO ĐEN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 822: KHÔNG ĐỀ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 823: TỬ KIM LONG VƯƠNG &#8211 TAM MỤC BẠCH HỔ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 824: KIẾM THIẾP TỬ NGỌC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 825: THIÊN ĐẠO NỔI GIẬN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 826: BẢO ĐIỆN HIỆN THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 827: TÁI KIẾN DỊCH LÃO, CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 828: BƯỚC ĐẦU CỦA ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 829: KIẾM Ý HUYẾT MẠCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 830: TÔNG SƯ NHƯỢC THỦY MÔN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 831: NHƯỢC THỦY ẤN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 832: HUYỀN THIÊN KIẾM VỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 833: CUỘC SỐNG TRONG SƠN CỐC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 834: HOA VĂN TRÊN TAY BIẾN MẮT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 835: HAI NỮ TỬ GẶP MẶT LẦN ĐẦU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 836: THỨC TỈNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 837: BIẾN HÓA TRONG NĂM NĂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 838: BẠCH LINH LÃNH GIA (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 839: BẠCH LINH LÃNH GIA (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 840: BẠCH LINH LÃNH GIA (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 842: KIẾM PHÁ NÚI SÔNG (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 843: KIẾM PHÁ NÚI SÔNG (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 844: SONG KIẾM NGANG TRỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 845: UY DANH BẮT ĐẦU HIỂN LỘ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 846: LUÂN HỒI KIẾM KIỀU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 847: TRẤN ÁP CHỮ ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 848: VÔ VỌNG LÂM HẢI – PHẠT LỤC KIẾM SƠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 849: TRANH CHẤP TRÊN ĐỈNH NÚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 850: MA THẦN VỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 851: LUÂN HỒI PHONG LÔI – MA THẦN THỨ MƯỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 852: ĐẠI DIỄN KIẾM TỔ LỤC BẤT QUY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 853: THỜI KHÔNG KIẾM QUANG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 854: CHÂN THÂN TRẤN ÁP, ĐAN ĐIỀN VỠ NÁT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 855: NÚI TRẤN KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 856: MA NIỆM GIÓT VÀO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 857: ĐẠO &#8211 MA GẶP LẠI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 858: BỐN GIỚI HỢP NHẤT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 859: NĂM MƯƠI NĂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 860: TRANH CHẤP TRONG THỜI LOẠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 861: TÂM NGUYỆN CỦA TỬ UYỂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 862: ĐẠI LỤC LUẬN KIẾM (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 863: ĐẠI LỤC LUẬN KIẾM (TRUNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 864: ĐẠI LỤC LUẬN KIẾM (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 865: ĐỆ TỬ KIM THIÊN TÔNG MỘT MÌNH CHỐNG NĂM TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 866: PHONG MANG ĐỐI CHỌI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 867: LONG HOÀNG LONG TỘC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 868: PHONG LÔI CỬU GIAI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 869: TỔ LONG LONG CHÂU &#8211 ƯỚC CHIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 870: CỰ KIẾM THẦN SƠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 871: THẦN SƠN VỠ NÁT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 872: TRẬN CHIẾN KINH THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 873: QUAN TÀI CHẤN ĐỘNG &#8211 KIẾM BẢO HOÀNG GIAI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 874: CUỒNG CHIẾN PHONG LÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 875: ĐẠO TỔ LONG &#8211 CHÂN THÂN CỔ LONG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 876: CHO NGƯƠI KỲ TÍCH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 877: KIẾM CHỈ TRĂM TRƯỢNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 878: THỜI KHÔNG LUÂN BÀN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 879: HÀNH LANG THỜI KHÔNG, VÔ VỌNG KIẾM CỐC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 880: KIẾM THỂ BIẾN HÓA — NỬA BƯỚC SIÊU THOÁT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 881: ĐẠI CHIẾN KIẾM TỔ TÂM KIẾP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 882: CHÂN THÂN CỖ LONG VẠN TRƯỢNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 883: KIẾM LẠC TINH THẦN — ĐỘI TRỜI ĐẠP ĐẤT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 884: THIÊN ĐẠO TRU THẦN — TRẢM LỤC THỜI KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 885: THIÊN ĐẠO TRU THẦN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 886: THIÊN PHẠT HIỆN THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 887: TRĂM BỨC TRẬN ĐỒ CHỐNG LẠI TRỜI CAO(THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 888: TRĂM BỨC TRẬN ĐỒ CHỐNG LẠI TRỜI CAO(HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 889: HOÀNG THIÊN ĐƯƠNG TỬ (THƯỢNG)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 890: HOÀNG THIÊN ĐƯƠNG TỬ (HẠ)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 891: PHONG LÔI NỘ CHIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 892: CỬU DƯƠNG VÕ TÔN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 893: KIẾM ĐẠO THỜI KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 894: TRẤN ÁP TUYỆT THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 895: THẦY TRÒ GẶP LẠI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 896: ĐẠI THỌ Ở LỤC PHỦ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 897: TRONG ĐẠO, NGOÀI ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 898: DÒNG SÔNG THỜI KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 899: PHÍA TRÊN THIÊN ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 900: UY CHẤN ĐẠI LỤC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 901: BA NĂM LUẬN KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 902: TỔ THẦN ĐIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 903: BỐN CHỮ GIẾT KINH THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 904: VIÊM TỔ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 905: MANH MỐI Ở TỪ ĐƯỜNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 906: QUAN TÀI DỊ BIẾN &#8211 HƯ KHÔNG VÂY KHỐN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 907: MƯỜI MỘT NĂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 908: TRỞ VỀ ĐẤT CŨ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 909: TÂM THÁNH GIẢ &#8211 KIẾM BI BẢN NGUYÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 910: CẢNH GIỚI HƯ THẦN &#8211 NGUYỆN LỰC HƯƠNG HỎA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 911: GIỚI CHỦ QUỶ GIỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 912: ĐỐI CHIẾN LỰC THẾ GIỚI CỦA GIỚI CHỦ QUỶ GIỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 913: MỘT KIẾM TUẾ NGUYỆT &#8211 SƯ ĐỒ TÁI KIẾN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 914: BÍ MẬT XƯA NAY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 915: LỜI NÓI KINH NGƯỜI CỦA THIÊN ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 916: TRẤN THẾ THÁNH VỊ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 917: VẠN KIẾM TRIỀU TÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 918: HỖN LOẠN THỜI KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 919: THIÊN ĐỊA QUAY NGƯỢC LẠI &#8211 SAO BĂNG RƠI XUỐNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 920: LỰC LƯỢNG SIÊU THOÁT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 921: THẾ GIỚI BIẾN HÓA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 922: CÁC TÔNG TỀ TỰU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 923: LIÊN THỦ TRẤN ÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 924: SÁU ĐẠI KIẾM THÁNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 925: THỜI KHÔNG LƯU TỐ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 926: KHÔNG CHẾT KHÔNG THÔI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 927: ĐẠO LINH XUẤT THỦ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 928: NGŨ THÁNH THỐI LUI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 929: MA ĐẠO BẤT ĐẦU ĐỘNG &#8211 TIN TỨC HUYỀN THANH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 930: TÁI KIẾN HUYỀN THANH (PHẦN 1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 931: TÁI KIẾN HUYỀN THANH (PHẦN 2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 932: TRẬN CHIẾN TRÊN CHÍN TẦNG TRỜI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 933: HÀNH ĐỘNG CỦA MA ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 934: DỊ BIẾN NƠI KIẾM MỘ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 935: KHU VỰC HỖN ĐỘN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 936: KIẾM THẦN THÂN TỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 937: MA LINH LẬP THỆ &#8211 LỜI MỜI CỦA PHƯỢNG TỘC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 938: HUYỀN ÂM PHƯỢNG TỘC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 939: ĐƠN ĐỘC RỜI ĐI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 940: ÂM MƯU BÍ MẬT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 941: THẾ GIỚI TÙ LUNG (PHẦN 1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 942: THẾ GIỚI TÙ LUNG (PHẦN 2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 943: THỰC LỰC CỦA KIẾM THẦN &#8211 Ý CHÍ THẾ GIỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 944: KHÓ BỀ PHÂN BIỆT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 945: KIẾM CHỈ KIẾM THẦN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 946: CHÍN THÀNH NGUYỆN LỰC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 947: RÓT NGUYỆN LỰC VÀO &#8211 HỖN ĐỘN LÃO NHÂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 948: PHONG LÔI MẤT TÍCH &#8211 PHÁ KÉN MÀ RA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 949: Ý CHÍ THỜI KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 950: GẶP LẠI QUỶ LÃO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 951: TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN &#8211 NGUY CƠ CỦA QUỶ GIỚI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 952: THẾ GIỚI ĐẠI ĐẠO
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 953: ĐẠI ĐẠO TINH KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 954: TỀ ĐẠO THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 955: THẾ GIỚI THỜI KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 956: QUYẾT CHIẾN ĐẠO LINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 957: UY NĂNG BẢN NGUYÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 958: THU THIÊN LINH TỘC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 959: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG VỚI THIÊN ĐẠO (PHẦN 1)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 960: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG VỚI THIÊN ĐẠO (PHẦN 2)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 961: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG VỚI THIÊN ĐẠO (PHẦN 3)
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 962: ĐẠI ĐẠO TINH KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 963: ĐAO ĐẠO NHIẾP CUỒNG SINH!
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 964: ĐẠP BƯỚC TINH KHÔNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 965: SÁU TINH VỰC LỚN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 966: AI TÌM ĐẠO NẤY
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 967: TINH VỰC CỔ THẦN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 968: NỬA BƯỚC VÀO BỈ NGẠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 969: KIẾM ĐẠO NGUY CƠ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 970: KIẾM ĐẠO SUY TÀN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 971: KIẾM Ý KHÍ TỨC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 972: TIẾP TA MỘT KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 973: THÁNH CHỦ GIÁNG LÂM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 974: BA BƯỚC TRẤN ÁP
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 975: TƯỢNG ĐÁ TRONG KIẾM TRỦNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 976: TINH HỆ THẦN THÁNH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 977: HỦY DIỆT TINH CHU
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 978: BÁCH CHIẾN ĐÀI
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 979: DÁM ĐÁNH MỘT TRẬN KHÔNG?
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 980: ÁNH MẮT XÉ RÁCH KHÔNG GIAN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 981: TRANH TÀI KINH THẾ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 982: KIẾM THỂ NGÀN TRƯỢNG
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 983: ĐỆ NHẤT CỔ THẦN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 984: KIẾM THẦN TÁI HIỆN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 985: ĐẠI NĂNG THẦN TỘC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 986: TỨ ĐẠI BỈ NGẠN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 987: THIÊU THÂN HÓA KIẾM
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 988: BẤT DIỆT KIẾM THỂ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 989: KIẾM THỂ MẠNH MẼ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 990: TRAO ĐỔI THẦN QUYẾT
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 991: KIẾM THẦN TRÙNG SINH
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 992: KIẾM Ý HỖN ĐỘN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 993: KHÔNG THỂ NGHỊCH CHUYỂN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 994: CẢ NHÀ ĐOÀN TỤ
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 995: HƯ KHÔNG HỖN ĐỘN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 996: MẢNH VỠ QUY TẮC
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 997: MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO TỀ THIÊN
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 998: UY CỦA THẦN MA
Bất Diệt Kiếm Thể &#8211 CHƯƠNG 999: CHÂN CHÍNH BẤT HỦ (ĐẠI KẾT CỤC)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI